CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook
<< Späť

doc. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc.

Docent

Pracovisko: L9-A

Tel: (+421) 055 / 602 24 09

Fax: (+421) 055 / 602 80 16

jarmila.trpcevska@tuke.sk

2007 – súčasnosť

Docent
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (do 30.06.2017 Hutnícka fakulta), Ústav recyklačných technológií ( do 31.01.2016 Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov), Letná 9, 042 00 Košice

2002 - 2007

Odborný asistent
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Letná 9, 042 00 Košice

1989 - 2002

Vedecko-výskumný pracovník
Ústav materiálového výskumu SAV, Košice

1984 - 1989

Interný ašpirant - Hutnícka fakulta TU v Košiciach

1984

Hutnícka fakulta TU v Košiciach

Vedecké a výskumné aktivity

Granty a projekty

 • VEGA 1/0235/12 Štúdium nových postupov v biometalurgickom a hydrometalurgickom získavaní ušľachtilých kovov z odpadových vôd
 • VEGA 1/0425/14 Štúdium spracovania salmiakového steru vznikajúceho v procese mokrého kusového žiarového zinkovania
 • VEGA 1/0134/09 Štúdium získania obecných a ušľachtilých neželezných kovov z druhotných zdrojov biometalurgickými a hydrometalurgickými postupmi.
 • VEGA 1/3219/06 “Vplyv žiarovo striekaných práškových materiálov na stav zvyškových napätí v povrchových vrstvách”
 • VEGA 1/0390/03 “Syntéza materiálov so špecifickými vlastnosťami s využitím odpadov a/alebo nízkokvalitných vstupných surovín”
 • VEGA 2/2084/22 “Piezokeramické materiály s nízkou  fluktuáciou  fázového zloženia a vysokokapacitné katodické materiály Li článkov”
 • VEGA 2/6098/99  “Štruktúra a vlastnosti perovskitovej keramiky typu ABO3 pripravenej špecifickými postupmi”
 • VEGA 2/3048/96 “Deformačne predaktivované rekryštalizačné procesy v BaTiO3 keramike”
 • GAT 95/5305/643 “Vývoj nového typu piezokeramického materiálu a optimalizácia technológie jeho výroby”
 • GAV 2/10/92 “Štruktúra spekaných magneticky mäkkých a feroelektrických materiálov”

Výskumné aktivity

 • Štúdium zvyškových napätí v povrchových vrstvách
 • Mikroanalytické metódy a rastrovacia elektrónová mikroskopia
 • Mikroštruktúra elektrokeramických materiálov
 • Mikroštruktúrne hodnotenie WC-Co povlakov pripravených metódou HVOF
 • Charakterizácia a spracovanie odpadov vznikajúcich pri žiarovom zinkovaní

Pedagogické aktivity

 • Spracovanie kovového odpadu
 • Technológie I
 • Príprava zliatin z odpadov
 • Neželezné kovy
 • Rafinácia a príprava zliatin

Iné profesionálne aktivity

Zahraničné pobyty

 • 2012: Univerzita J.E. Purkyně, Ústi nad Labem, ČR, Erasmus pobyt
 • 2013: Univerzita J.E. Purkyně, Ústi nad Labem, ČR, Erasmus pobyt
 • 2009: Technická univerzita Kréty, Chania, Kréta, Grécko 2009, Erasmus pobyt
 • 2005: Kielce University, Poľsko: krátka vedecká návšteva
 • 2003: Alcan Ďěčín, ČR, farebná metalografia hliníkových zliatin
 • 1996: Oxford Microanalysis Group Anglicko: aplikačný výcvikový kurz - získanie certifikátu: The use of the ISIS X-ray Microanalyser with SEMQuan, Autobeam and Quantitative X-ray Analysis

Iné aktivity

 • Výkonná redaktorka časopisu Acta Metallurgica Slovaca
 • Členka Asociácie českých a slovenských zinkovni

Publikačná činnosť

Download PDF: Publikačná činnosť

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT