Fond R. K. CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook
<< Späť

doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD.

Docent

Pracovisko: L9-A

Tel: (+421) 055 / 602 23 04

Fax: (+421) 055 / 602 80 16

silvia.ruzickova@tuke.sk

2008 – súčasnosť

Docent
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra chémie, Letná 9, 042 00 Košice
Odbor: 4.1.17 Analytická chémia

2007

Všeobecná štátna jazyková skúška z anglického jazyka

2000 - 2016

Vedúca oddelenia analytickej chémie a environmentalistiky

2000

Rigorózna skúška   Univerzita P. J. Šafárika, Košice, Šrobárova 2, 041 80 Košice   Odbor: 4.1.17 Analytická chémia

1998 - 2005

Doktorandské štúdium – externá forma Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra chémie, Letná 9, 042 00 Košice
Odbor: 4.1.17 Analytická chémia

1995 – 2008

Odborný asistent
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra chémie, Letná 9, 042 00 Košice
Odbor: 4.1.17 Analytická chémia

1988 – 1993

Magisterské štúdium
Univerzita P. J. Šafárika, Košice, Šrobárova 2, 041 80 Košice
Odbor: biológia - chémia

1984 – 1988

Gymnázium Krompachy

Vedecké a výskumné aktivity

Domáce

- zodpovedný riešiteľ GÚ:

 • VEGA č. 1/0126/14: Moderné spektrálne metódy pri identifikácii ťažkých kovov vo vzorkách životného prostredia zaťaženého hutníckym priemyslom. Priama vs. roztoková analýza, 2014-2016.
 • VEGA č. 1/0685/11:  Potenciál neštandardných spektrometrických metód pri kontrole zaťaženosti životného prostredia polutantami metalurgického priemyslu, 2011 – 2013.
 • VEGA č. 1/0459/08: Relevantné štatistické hodnotiace parametre pre evaluáciu tandemovej techniky pre priamu analýzu tuhých vzoriek metalurgického, žiaruvzdorného, keramického a environmentálneho pôvodu, 2008 – 2010.

- spoluriešiteľ GÚ:

 • VEGA č. 1/0130/14: Vývoj, modifikácia a optimalizácia frakcionačných a prekoncentračných postupov na zefektívnenie monitoringu kvality vodných ekosystémov v priemyselne zaťažených oblastiach. 2014 - 2016
 • Operačný program Výskum a vývoj financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  Projekt ITMS 26220220144 “Hydrogenácie v kvapalnej fáze“. 2011 – 2014.
 • VEGA č. 1/0236/11: Vývoj, validácia a aplikácia vybraných moderných metód atómovej spektrometrie  a elektrochémie pre monitoring ťažkých kovov vo vodných ekosystémoch, prednostne biofilmoch, 2011 – 2012.
 • VEGA č. 1/0461/08: Aplikácia spektroskopických metód pri štúdiu mobility rizikových prvkov v environmentálne relevantných vzorkách.
 • MVTS APVV SK-HU-0012-08: Optimalizácia rôznych frakcionačných postupov a aplikácia biotestov pri charakterizácii a hodnotení záťaže environmentálnych vzoriek ťažkými kovmi.
 • APVV 20-009404: Sledovanie reaktivity a zloženia environmentálne relevantných materiálov partikulárneho charakteru.
 • VEGA  1/0214/03: Vývoj, optimalizácia a validácia moderných metód bezrozkladovej spektrochemickej analýzy.
 • MVTS SR-SRN (SVK 01/021: 2002-2004) KCH HF TU v Košiciach / G. Mercator Universität, Duisburg: Evaluation, validation and application of DC-ARC-OES using CCD spectrometer.
 • VEGA 1/7437/20
 • VEGA 1/7418/20: Štúdium  aplikovateľnosti  priamych  spektrochemických  metód  na  určenie  formy  výskytu (špeciáciu)  vybraných  prvkov v environmentálne  relevantných  vzorkách.

Zahraničné

 • „Improving the infrastructure for metrology in chemistry in the candidate new member states QUA-NAS“ G7RT-CT-2002-05110, 2000 – 2003

Výskumné zameranie

 • Analytická chémia
 • Analýza práškových keramických vzoriek
 • Environmentálna analýza
 • Atómová emisná spektrometria
 • Vývoj a optimalizácia „neštandardných“ spektrálnych (kontaktných aj tandemových) metód

Pedagogické aktivity

 • Analytická chémia
 • Priemyselná toxikológia a ekotoxikológia
 • Globálne problémy životného prostredia
 • Hutnícka a environmentálna analytika

Semináre a kurzy

 • Kurz „Spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP), Spektroskopická společnost S Jana Marca Marci, Brno 2011, ČR, 2011.
 • „Training course on Quality Assurance“, Universidad Complutense de Madrid, v rámci projektu „Improving the infrastructure for metrology in chemistry in the candidate new member states QUA-NAS“ G7RT-CT-2002-05110, 2004.
 • „Kurz spektrálních a elektrochemických metod analytické chemie“, Vysoká škola báňská – Technická iniverzita Ostrava, ČR, 2001.
 • Kurz „Atómovej absorpčnej spektroskopie“, Slovenská spektroskopická spoločnosť, Katedra analytickej chémie a Geologický ústav PrF UK v Bratislave, 1998.
 • „Experimental Basis of Biological Treatment for Carbon and Nutrient  Removal“, Istanbul Technical University, Faulty of Civil Engineering, Turecko, 1998.
 • „Autumn School on Advanced Analytical Methods in Environmental Research“ supported by UNESCO, Eötvös University, Faculty of Sciences, Maďarsko, 1997.

Zahraničné pobyty

 • MVTS SR-SRN: KCH HF TU v Košiciach / G. Mercator Universität, Duisburg, 16. – 23.11.2006.
 • „Experimental Basis of Biological Treatment for Carbon and Nutrient  Removal“, Istanbul Technical University, Faulty of Civil Engineering, Turecko, 14 – 24.9.1998.

Iné profesionálne aktivity

Členstvá

 • 2006 – 2014 - členka AS HF TUKE

členstvo v radách a komisiách na medzinárodnej úrovni

 • 2012 – 2014 – expert, nezávislý posudzovateľ v pracovnej skupine ISEG (Indenpendent Scientific Expert Group) programu NATO – SPS (Science for Peace and Security), Brusel

členstvo v organizáciách

 • od 2008 - členka Hlavného výboru Slovenskej spektroskopickej spoločnosti
 • 2005 – 2013 – zástupca predsedu Odbornej skupiny pre Analytickú chémiu SCHS – sekcia Košice
 • od 1998 – členka Slovenskej spektroskopickej spoločnosti

členstvo v organizačných výboroch

 • clenka komisie pre statne skusky /II stupen/ v SP Analyticka chemia na PF UPJS
 • clenka odborovej komisie pre statne skusky/III stupen/ v SP Analyticka chemia na PF UPJS
 • 2016 - predsednicka organizačného výboru medzinárodnej konferencie „XXI. Slovensko-česká spektroskopická konferencia“, Liptovský Ján, 16.-20.oktober 2016
 • 2016 - členka organizačného výboru medzinárodnej konferencie „XXI. Slovensko-česká spektroskopická konferencia“, Liptovský Ján
 • od 2012 – členka medzinárodného organizačného (kontinuál.) výboru ESAS (European Symposium on Atomic Spectrometry)
 • 2012 – členka organizačného výboru domácej konferencie organizovanej LF UPJŠ v Košiciach, Ústav hygieny a verejného zdravotníctva, TUKE, HF, Katedrou chémie a  Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach: „Využitie experimentálnych metód pri ochrane zdravia obyvateľstva a životného prostredia“
 • 2010 – členka organizačného výboru domácej konferencie organizovanej Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach a LF UPJŠ v Košiciach, Ústav hygieny a verejného zdravotníctva: „Využitie experimentálnych metód pri ochrane a podpore zdravia obyvateľstva“
 • 2008 – členka organizačného výboru domácej konferencie organizovanej Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach a LF UPJŠ v Košiciach, Ústav hygieny a verejného zdravotníctva: „Využitie chemických metód pri ochrane a podpore zdravia obyvateľstva“
 • 2006 – členka organizačného výboru domácej konferencie s medzinárodnou účasťou: „XVIIIth Seminar on Atomic Spectrochemistry“, Sp. Nová Ves
 • 2002 – 2005 – asistentka koordinátora európskeho projektu pre SR: „Improving the infrastructure for metrology in chemistry in the candidate new member states QUA-NAS“ G7RT-CT-2002-05110
 • 2004 – tajomníčka organizačného výboru domácej konferencie s medzinárodnou účasťou: „XVIIth Slovak Spectroscopic Conference“, Tatranské Zruby
 • editor zborníka abstraktov uvedenej  konferencie, ISBN 80-8073-167-5
 • 2003 – vedecký tajomník 55. Zjazdu chemických spoločností, Košice
 • hosťujúci redaktor zahraničného odborného karentovaného časopisu „Chemické listy“ Praha, príprava príspevkov z uvedeného zjazdu pre publikovanie v špeciálnom čísle: Chemické listy 97 (8) 2003, ISSN 0009 – 2770
 • 2002 – tajomníčka organizačného výboru domácej konferencie s medzinárodnou účasťou: „XVIth Slovak Spectroscopic Conference“, Košice
 • hosťujúci redaktor domáceho odborného karentovaného časopisu „Chemical Papers“ Bratislava, príprava príspevkov z uvedenej konferencie pre publikovanie vo vyhradenom čísle: Chem. Pap. 57 (3) 2003, ISSN 0366-6352
 • 2000 – tajomníčka oraganizačného výboru „spojenej“ konferencie a sympózia:     „4th European Furnace Symposium“ and „XVth Slovak Spectroscopic Conference“, Podbanské
 • editor zborníka konferencie: „Contemporary State, Development and Applications of Spectroscopic methods“, ISBN 80-88922-28-3
 • 1998 – členka organizačného výboru domácej konferencie s medzinárodnou účasťou: „XIVth Seminar on Atomic Spectrochemistry“, Podbanské
 • 1997 – členka organizačného výboru Slovak – Austrian Symposium: „Contemporary State and Trends of Decomposition Methods in Analytical Chemistry“, Košice
 • 1996 – členka oraganizačného výboru domácej konferencie s medzinárodnou účasťou: „XIIIth Seminar on Atomic Spectrochemistry“, Podbanské

Publikačná činnosť

Download PDF: Publikačná činnosť

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2016
Správca webu ÚRT