CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook
<< Späť

doc. Ing. Dagmar Remeteiová, PhD.

Docent

Pracovisko: L9-A

Tel: (+421) 055 / 602 23 23

Fax: (+421) 055 / 602 80 16

dagmar.remeteiova@tuke.sk

1.7.2007 – súčasnosť

Docent
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Ústav recyklačných technológií, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.1.17 analytická chémia

1.2.2016 – 30.6.2017

Docent
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Ústav recyklačných technológií, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.1.17 analytická chémia

2007 – 31.1.2016

Odborný asistent
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra chémie, Letná 9, 042 00 Košice

1998 – 2003

Odborný asistent
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Katedra mineralurgie a environmentálnych technológií, Park Komenského 19, 042 00 Košice

1995 – 1998

Odborný asistent
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra chémie, Letná 9, 042 00 Košice

1996 – 2004

Doktorandské štúdium (externá forma)
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra chémie, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 14-03-9 analytická chémia

1983 – 1988

Inžinierske štúdium
Slovenská vysoká škola technická, Chemickotechnologická fakulta, Katedra analytickej chémie, Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Študijný odbor: Technická fyzikálna a analytická chémia

1979 – 1983

Gymnázium Šmeralova, Košice

Vedecké a výskumné aktivity

Domáce

 • Problematika stanovenia kritických a ťažkých kovov v strategicky významných surovinách; VEGA č. 1/0631/17; 2017 – 2019; zástupca vedúceho projektu.
 • Materiálová recyklácia triedených zložiek komunálneho odpadu s obsahom kovov; VEGA č. 1/0724/17; 2017 – 2019.
 • Vývoj, modifikácia a optimalizácia frakcionačných a prekoncentračných postupov na zefektívnenie monitoringu kvality vodných ekosystémov v priemyselne zaťažených oblastiach; VEGA č. 1/0130/14; 2014 – 2016; vedúci projektu.
 • Moderné spektrálne metódy pri identifikácii ťažkých kovov vo vzorkách životného prostredia zaťaženého hutníckym priemyslom; VEGA č. 1/0126/14; 2014 – 2016.
 • Hydrogenácie v kvapalnej fáze; dopytovo orientovaný projekt Agentúry MŠ, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EU operačného programu pre výskum a vývoj;  ITMS kód: 26220220144, 2011 – 2014.
 • Vývoj, validácia a aplikácia vybraných moderných metód atómovej spektrometrie a elektrochémie pre monitoring ťažkých kovov vo vodných ekosystémoch, prednostne biofilmoch; VEGA č. 1/0236/11; 2011 – 2012.
 • Potenciál neštandardných spektrometrických metód pri kontrole zaťaženosti životného prostredia polutantami metalurgického priemyslu; VEGA č. 1/0685/11; 2011 – 2013.
 • Sledovanie reaktivity a zloženia environmentálne relevantných materiálov partikulárneho charakteru; APVV 20-009404.
 • Aplikácia spektroskopických metód pri štúdiu mobility rizikových prvkov v environmentálne relevantných vzorkách; VEGA č. 1/0461/08; 2008 – 2010; vedúci projektu.
 • Relevantné štatistické hodnotiace parametre pre evaluáciu tandemovej techniky pre priamu analýzu tuhých vzoriek metalurgického, žiaruvzdorného, keramického a environmentálneho pôvodu, VEGA č. 1/0459/08;  2008 – 2010.
 • Štúdium metód separácie, stanovenia a bioprístupnosti fyzikálno-chemických foriem významných prvkov v polutantoch hutníckych prevádzok; VEGA 1/0386/03; 2003 – 2005.
 • Štúdium výskytu fyzikálno-chemických foriem viazania vybraných anorganických prvkov v polutantoch (environmentálnych vzorkách) hutníckych prevádzok a ich interakcie s prirodzeným životným prostredím; VEGA č. 1/7460/20; 2000 – 2002.
 • Štúdium teoretických a praktických podmienok atomizácie vo volfrámovom atomizátore a ich aplikácia v stopovej analýze; VEGA č. 1/4364/97; 1997 – 1999.

Bilaterálne

 • Optimalizácia rôznych frakcionačných postupov a aplikácia biotestov pri charakterizácii a hodnotení záťaže environmentálnych vzoriek ťažkými kovmi;   APVV MVTS SK-HU-0012-08; 2009 – 2010, vedúci projektu.

Pedagogické aktivity

Na HF:

 • Fyzikálna chémia
 • Analytická chémia
 • Chémia/Technická chémia
 • Chémia organických zložiek odpadov
 • Vybrané kapitoly z organickej chémie/Úvod do organickej chémie/Organická chémia/Organická chémia v environmentalistike
 • Inštrumentálne analytické metódy v environmentalistike
 • Analýza ovzdušia a pracovného prostredia
 • Odber a spracovanie environmentálnych vzoriek
 • Organické polutanty v životnom prostredí
 • Migrácia látok v životnom prostredí
 • Hydrochémia
 • Moderné identifikačné metódy

Na FBERG:

 • Odprašovanie a čistenie priemyselných plynov
 • Technológia vody I, II
 • Čistenie odpadových vôd a odvodňovanie
 • Hydrometalurgia

Semináre a kurzy

 • 2012 – kurz: „Škola elementární stopové analýzy“, 23. – 25. 10. 2012, Brno.
 • 2007 – kurz: “Vysokoškolská pedagogika podľa európskych štandardov”, katedra inžinierskej pedagogiky, TU v Košiciach.
 • 2005 – kurz: „Analýza organických látek“, 10. – 13. 10. 2005, Komorní Lhotka, ČR.
 • 2002 – odborné vzdelanie z oblasti: „Vzorkovanie emisií”, 26. 3. 2002, Košice.
 • 2001 – kurz: „spektrálních a elektrochemických metod analytické chémie“, 11. – 15. 6. 2001, Žermanická přehrada, ČR.
 • 1998 –  kurz: „Atómová absorpčná spektroskopia“, 26. – 30. 1. 1998, Bratislava.
 • – kurz: „Experimental Basis on Biological Treatment for Carbon and Nutrient  Removal”, 14. – 24. 9. 1998, Istanbul, Turecko.
 • 1997 – “Autumn School on Advanced Analytical Methods in Environmental   Research”, UNESCO, 5. – 12. 10. 1997, Višegrád, Maďarsko.

Zahraničné pobyty

Iné profesionálne aktivity

Členstvá

 • XXIth Slovak-Czech Spectroscopic conference, 16. – 20. 10. 2016, Liptovský Ján, SR – člen organizačného výboru
 • “Slovenská spektroskopická spoločnosť” - člen + člen hlavného výboru pre funkčné obdobie 2011 – 2013, 2014 – 2016, 2017 – 2019
 • XIXth Slovak-Czech Spectroscopic conference, 12. – 16. 10. 2008, Častá-Papiernička, SR – člen organizačného výboru
 • XVIIth Slovak Spectroscopic Conference, Vysoké Tatry,  Tatranské Zruby, 5. – 9. 2004,  Slovenská republika – člen organizačného výboru
 • XVIIIth  Slovak Spectroscopic Conference, konanej  15. – 18. 9. 2006, Spišská Nová Ves, SR – člen organizačného výboru
 • 4th Europen Furnace Symposium and XVth Slovak Spectroscopic Conference, 12. – 16. 6. 2000, Vysoké Tatry, Podbanské, SR – člen organizačného výboru
 • XVIth Slovak Spectroscopic Conference, 23. – 27. 6. 2002, Košice, SR – člen organizačného výboru
 • 55. zjazd chemických spoločností, 8. – 12. 9. 2003, Košice, SR,
 • “summary school – Introduction to the environmental management”, v rámci IP projektu (ERASMUS), 26. 6. – 1. 7. 2000, Košice, SR – člen organizačného výboru + asistent koordinátora  projektu
 • “XIVth seminar on atomic spectrochemistry”, 1998, Vysoké Tatry, Podbanské, SR – člen organizačného výboru

Publikačná činnosť

Download PDF: Publikačná činnosť

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT