CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

História Katedry chémie

K duchovnému odkazu Banskej akadémie, založenej uhorskou panovníčkou Máriou Teréziou v roku 1762 v Banskej Štiavnici, sa podobne ako Hutnícka fakulta hlási aj Katedra chémie (KCH). Prvou katedrou tejto akadémie sa stala práve KCH a prvú prednášku predniesol profesor chémie a mineralógie Mikuláš Jozef Jacquen v roku 1764. História sa zopakovala pri vzniku Vysokej školy technickej v Košiciach v roku 1952 a jednou z jej zakladajúcich fakúlt bola Hutnícka fakulta s Katedrou chémie a Katedrou hutníctva. KCH od začiatku, prakticky až doposiaľ, zabezpečuje výučbu väčšiny chemických disciplín na viacerých fakultách TU v Košiciach.

Počas svojej existencie KCH prešla viacerými významnými zmenami. V roku 1966 sa rozdelila na Katedru analytickej chémie, ktorá bola spoločným pracoviskom s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach a Katedru chemických základov hutníctva. Obe katedry sa v roku 1973 integrovali opäť do jedinej KCH, pričom niektorí pracovníci sa stali súčasťou Prírodovedeckej fakulty, ale úzka spolupráca s dnešnou Katedrou analytickej chémie Ústavu chemických vied PF UPJŠ pretrváva naďalej. V roku 2003 sa z KCH osamostatnilo oddelenie keramiky, ktoré sa stalo základom Katedry keramiky Hutníckej fakulty.

KCH bola svojou orientáciou, v priebehu skoro 60-ročnej histórie, zameraná do oblasti nosných chemických tém výskumu. K najvýznamnejším patrí okrem oblastí chemickej metalurgie (a v minulosti aj keramických materiálov) oblasť environmentálne zameranej analytickej chémie a elektrochémie, ale aj chemometrie, kde významnú úlohu zohráva medzinárodne uznávaná košická spektroskopická škola, založená dlhoročným vedúcim KCH – prof. Ing. Mikulášom Mathernym, DrSc., emeritným profesorom TU. Jednou z nezanedbateľných aktivít zmienenej „školy“ je založenie tradície spektrochemických seminárov od roku 1970. Tie postupne prerástli od roku 1996 do Slovenskej spektroskopickej konferencie s medzinárodnou účasťou. V rokoch 1980, 1985, 1990 a 1996 katedra zorganizovala aj význačné konferencie pod názvom „Identifikačné metódy v hutníctve“.

V roku 1985 bolo úspechom KCH poverenie koordináciou hlavnej úlohy ŠPZV III-1-7 „Fyzikálno-chemické základy výroby a spracovania neželezných kovov“. V tom období súčasne vzniklo aj spoločné riešiteľské pracovisko: „Laboratórium chémie vzácnych prvkov SAV a VŠT“. Riešenie týchto výskumných úloh prebiehalo počas piatich rokov a koordinátorom úlohy, ale aj vedúcim tohto pracoviska bol prof. Ing. Mikuláš Matherny, DrSc.

Od roku 1990 sa podieľali pracovníci KCH na riešení viacerých projektov VEGA a APVV, ktoré boli zamerané do oblasti:

- optimalizácie analytických metód stanovenia kovových prvkov vo vode, v sedimentoch, v pôde a gravitačných prašných spadoch,

- elektrochemického sledovania reaktivity prírodných a laboratórne pripravených partikulárnych látok a ich využitia na elimináciu škodlivín vo vzorkách životného prostredia,

- termodynamiky fázových prechodov binárnych a polykomponentných sústav,

- kinetiky chemického rozpúšťania viaczložkových oxidov vo vzťahu k možnostiam získavania čistých zlúčenín z druhotných surovín a odpadov.

Výsledkom týchto aktivít sú vedecké práce a množstvo ohlasov v renomovaných časopisoch, ale aj medzinárodná spolupráca, realizovaná pri riešení viacerých projektov Tempus, DAAD a MVTS.

Zoznam vedúcich Katedry chémie od jej vzniku:

 • doc. Ing. Valentín Vasiliev (1952 - 53)
 • prof. Dr. Ing. Bedřich Zimmermann (1953 - 58)
 • doc. Dr. Karel Dvořák (1958 - 59)
 • doc. RNDr. PhDr. Jaromír Jalůvka, CSc. (1959 - 62)
 • prof. Ing. Mikuláš Matherny, DrSc. (1962 - 66)

Po rozdelení KCH (1966) bol vedúcim Katedry analytickej chémie

 • prof. Ing. Mikuláš Matherny, DrSc. (1966 - 73)

a vedúcim Katedry chemických základov hutníctva

 • prof. Ing. František Sehnálek, CSc. (1966 - 70) a doc. Ing. Jaroslav Jagoš, CSc. (1970 - 73)

Po opätovnom zjednotení katedry (1973) sa jej vedúcim stal

 • doc. RNDr. PhDr. Jaromír Jalůvka, CSc., (1973 - 82)
 • prof. Ing. Mikuláš Matherny, DrSc. (1982 - 89)
 • prof. Ing. Karol Flórián, DrSc. (1989 - 90)
 • doc. Ing. Tarzícius Kuffa, CSc. (1990 - 2003)
 • prof. Ing. Karol Flórián, DrSc. (2003 - 10)
 • prof. Ing. Pavel Puliš, CSc. (2010 - 2015)
 • doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. (2015 - 2016)

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT