CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

Diplomové práce

Témy Ing. záverečných prác pre poslucháčov študijného programu SaRO v akademickom roku 2018/2019

Študijný odbor: ENVIRONMENTÁLNE INŽINIERSTVO (4.3.2.)
Študijný program: SPRACOVANIE A RECYKLÁCIA ODPADOV (1612 802)

Postup pri výbere témy záverečnej inžinierskej práce

  1. Študent si vyberie tému ZP o ktorú má záujem
  2. Osobne kontaktuje vedúceho ZP a prekonzultuje a dohodne spôsob riešenia ZP
  3. Po konzultáciách sa prihlási na tému ZP na sekretariáte ÚRT u Ing. Šebekovej
  4. Na jednu tému sa môžu prihlásiť aj viacerí záujemcovia - nezáleží na dátume prihlásenia
  5. Vedúci ZP si vyberie študenta (študentov)  na tému ZP na základe svojich kritérií
  6. Študenti, ktorí neuspeli následne absolvujú vyber ZP podľa bodov 1. až 5.
  7. V prípade, že si študent tému ZP nevyberie v termíne, bude mu táto pridelená vedúcim ústavu z voľných tém ZP
  8. V prípade, že si študent zvolí tému zadanú externou inštitúciou, musí výber odkonzultovať u vedúceho pracoviska
  9. Po absolvovaní bodov 1. až 8. si študent zapíše dohodnutú tému ZP v systéme MAIS
  10. Termín výberu ZP je stanovený na obdobie do 5.10.2018

témy vo formáte PDF

Vedúci práce Názov práce Anotácia Požadovaný výstup Požiadavky
RNDr.Silvia Demčáková, PhD. Využitie potenciostatických metód pri získavaní cínu z roztokov   Na získavanie cínu z roztokov sa využívajú rôzne elektrochemické metódy. Popri elektrolýze sa do popredia dostávajú ďalšie potenciostatické metódy ako napr. chronoampérometria. Cieľom práce je nájsť a vybrať najvhodnejšie podmienky chronoampérometrického získavania cínu z roztokov, vďaka ktorým bude možné dosiahnuť čo najvyššiu účinnosť danej metódy. Výsledkom práce bude literárna rešerš poskytujúca opis a porovnanie elektrochemických metód, ktoré sa najčastejšie využívajú pri získavaní cínu z roztokov.  Experimentálna  časť bude zameraná na optimalizáciu podmienok chronoampérometrického  merania  pri získavaní cínu z rôznych výluhov, s dôrazom na dosiahnutie čo najvyššej účinnosti metódy. práca s odbornou literatúrou, znalosť anglického jazyka  
Doc. RNDr. Mária Heželová, PhD. Elektrodepozícia zinku z výluhov odpadov elektrických a elektronických zariadení.   Jednou z najlukratívnejších zložiek OEEZ z pohľadu recyklácie sú dosky plošných spojov (DPS). DPS, ktoré sú súčasťou takmer každého elektro-zariadenia, sú významným zdrojom ušľachtilých kovov a iných neželezných kovov. Obsah Zn sa v tomto type odpadov odhaduje v rozmedzí 0,4-1,6%. Študent vypracuje literárnu rešerš s prehľadom riešenia problematiky OEEZ. Experimentálne otestuje vhodnú elektrochemickú metódu pre získanie Zn, prípadne jeho zlúčenín zo vzoriek výluhov po lúhovaní konkrétneho typu OEEZ. Cieľom experimentálnej práce bude nájsť vhodné podmienky pre dosiahnutie najvyššej účinnosti vzhľadom na zloženie roztoku elektrolytu.  Ucelený literárny prehľad riešenia problematiky OEEZ. Experimentálne overiť podmienky elektrolýzy výluhov OEEZ, nájsť vhodné parametre pre účinnú elektrodepozíciu zinku. práca s odbornou literatúrou, znalosť anglického jazyka  
Ing. Hedviga Horváthová, PhD. Možnosti spracovania odpadov zo sekundárnej výroby hliníka   Aj keď výhodou sekundárnej výroby Al je nesporná úspora energií, výrobu sprevádza produkcia nemalého množstva odpadov z ktorých mnohé majú nebezpečný charakter. Na základe zadefinovania problémov jednotlivých vznikajúcich prúdov odpadov v sekundárnej výrobe Al je potrebné navrhnúť možností spracovania vybraného druhu odpadu. práca s cudzojazyčnou odbornou a vedeckou literatúrou.  
Ing. Martina Laubertová, PhD. Extrakcia  vybraných kovov z výluhu po hydrometalurgickom spracovaní úletov vznikajúcich pri sekundárnej výrobe medi
   
 Pri pyrometalurgickej výrobe medi z druhotných surovín vznikajú rôzne typy odpadov, medzi ktoré sa patria aj úlety. Úlety podľa Vyhlášky MŽP SR č.365/2015 patria nebezpečné odpady, ktoré obsahujú značný podiel ťažkých kovov (Zn, Pb a Sn) prítomných vo forme  oxidov. Cieľom diplomovej práce bude  teoreticky navrhnúť a experimentálne overiť vhodnú extrakčnú metódu získavania vybraných kovov z roztoku po alkalickom lúhovaní úletov Výsledkom bude zhodnotenie prehľadu možných extrakčných metód získavania ťažkých kovov z roztokov ako je cementácia , zrážanie, elektrolýza a pod. Po vykonaní experimentov navrhnúť optimálne podmienky získavania kovov z roztoku s čo najvyššou účinnosťou
pri vhodnej extrakčnej metóde
znalosť anglického jazyka
RNDr. Vladislava Mičková, PhD.   Eliminácia vplyvu heterogenity materiálu OEEZ pri aplikácii MW rozkladu. Materiál OEEZ je charakteristický svojou rôznorodosťou, čím vzniká problém zabezpečenia reprezentatívnej vzorky na charakterizáciu jeho zloženia chemickou analýzou. Diplomová práca bude mať za cieľ eliminovať vplyv heterogenity OEEZ materiálu pri aplikácii MW rozkladu, s cieľom získať spoľahlivý analytický výsledok. Práca bude riešená ako čiastková úloha v rámci projektu VEGA. Výstupom bude vypracovanie metodiky pre spracovanie a analýzu vybraného druhu OEEZ. znalosť anglického jazyka, práca s odbornou literatúrou, laboratórna zručnosť
prof. Ing. Andrea Miškufová, PhD. Recyklácia odpadov s obsahom vzácnych kovov Cieľom práce je popísať výskyt odpadov s obsahom vzácnych kovov (zamerať sa najmä na Ga a In) a následne spracovať literárny prehľad k recyklačným metódam a technológiám na zisk Ga a In. Predmetom praktickej časti práce je termodynamické štúdium chovania sa Ga/In pri vybranom spôsobe spracovania odpadu a realizácia laboratórnych experimentov zameraných na štúdium vplyvov zvolených parametrov na daný proces a zisk produktov na báze Ga, resp. In. Práca má teoreticko-experimentálny charakter. Výstupom je návrh vlastného postupu spracovania pre vybraný druh odpadu s cieľom získať aspoň jeden zo vzácnych kovov.  práca s cudzojazyčnou literatúrou, laboratórna zručnosť
doc. RNDr. S. Ružičková, PhD.   Možnosti recyklácie odpadov s obsahom prvkov vzácnych zemín. Vzhľadom k tomu, že riziká nedostatku dodávok niektorých surovín a ich vplyv na hospodárstvo sú vyššie než u väčšiny ostatných surovín, bol vytvorený zoznam 27 surovín kritických pre EÚ, ktorý obsahuje aj prvky vzácnych zemín (PVZ). Tie predstavujú významnú surovinu pre mnohé priemyselné odvetvia (napr. hutnícky, sklársky priemysel). V elektrotechnickom priemysle sa využívajú pri výrobe moderných smartfónov, silných magnetov, plochých  zobrazovacích zariadení, či svetelných zdrojov.  Kvôli ich vysokej cene sa hľadajú možnosti získavania týchto prvkov z odpadov elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Cieľom DP, ktorá  bude riešená v rámci projektu VEGA, bude: - naštudovať a spracovať literárnu rešerš, ako podklad pre teoretickú časť práce, z oblasti svetelných zdrojov, ktoré predstavujú významný zdroj recyklovaných PVZ, - zadefinovať študovaný materiál, ktorý bude predmetom záujmu,  - v experimentálnej časti navrhnúť a optimalizovať experimentálne podmienky (vypracovať metodiku) pre úpravu tohto materiálu (uvedenie do roztoku) a  stanovenie vybraných PVZ v roztoku metódou HR CS AAS.  Výstupom bude vypracovanie metodiky pre úpravu zadefinovaného druhu  svetelných zdrojov a stanovenie vybraných PVZ v roztoku. práca s odbornou literatúrou, znalosť anglického jazyka, laboratórna zručnosť
doc. Ing. Dušan Oráč, PhD. Možnosti separácie kovov z elektronického odpadu   Elektrické a elektronické zariadenia sa po ukončení svojej životnosti stávajú odpadom, ktorý má v sebe materiálový potenciál v podobe kovov. Pri ich recyklácii sa využívajú rôzne metódy spracovania. Práca sa zameriava na zmapovanie možností separácie kovov z elektronického odpadu po mechanickej predúprave. Cieľom práce je využitie vodného splavu na získanie frakcie s obsahom kovov.   Experimentálna časť práce sa zameriava na zistenie vplyvu rôznych parametrov pre stanovenie optimálnych podmienok separácie kovovej frakcie. znalosť anglického jazyka
doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. Aplikácia  elektrokoagulácie pri získavaní kovov Diplomová práca bude zameraná na využitie elektrokoagulácie pri získavaní Zn, Cu, Ni, Ag prípadne iných kovov z roztokov. Experimenty budú realizované najskôr na modelových roztokoch, pričom sa bude skúmať aj interferencia rôznych kovov, následne na reálnom roztoku výluhu elektroodpadu. Cieľom práce je nájsť optimálne parametre pre elektrokoaguláciu vybraných kovov so zámerom výroby predajných produktov. Spracovanie rešerše o využití elektrokoagulácie pri  získavaní Zn, Cu, Ni, Ag prípadne iných kovov z roztokov. V rámci experimentov sa zamerať na optimalizáciu parametrov elektrokoagulácie a vplyvu interferencií na  na proces elektrokoagulácie roztokov po lúhovaní elektroodpadu. znalosť anglického jazyka, samostatnosť
Ing. Jana Pirošková, PhD. Rafinácia výluhov  po hydrometalurgickom spracovaní priemyselných odpadov pomocou cementácie. Cieľom diplomovej práce bude  navrhnúť a otestovať možné riešenia rafinácie výluhu s cieľom sledovať vplyv vybraného typu cementátora na čistotu spracovávaného výluhu.   Po dôkladnej literárnej rešerši sa navrhnú možné metódy rafinácie výluhu. V rámci experimentálnej časti sa zvolené procesy odskúšajú v laboratórnom meradle. Výstupom diplomovej práce bude možná  ideová schéma daného postupu rafinácie výluhov. znalosť anglického jazyka, práca s PC, práca s odbornou literatúrou,
doc. Ing. Dagmar Remeteiová, PhD. Využitie metódy HR CS AAS pre účely hodnotenia účinnosti hydrometalurgického získavania V a Mo  zo strategicky významných druhotných surovín. Cieľom práce bude nájsť najvhodnejšie pracovné podmienky pre stanovenie obsahov ťažkotaviteľných vzácnych kovov V a Mo metódou atómovej absorpčnej spektrometrie (AAS) v roztokoch po rozklade východiskového materiálu (troska ako druhotná strategicky významná surovina) a vo výluhoch         po  hydrometalurgickom spracovaní tohto materiálu.      Na experimenty bude použitý duálny spektrometer contrAA 700 pracujúci metódou AAS s vysokým rozlíšením a kontinuálnym zdrojom žiarenia v plameňovom (HR CS FAAS) aj elektrotermickom (HR CS GFAAS) režime, ktorého voľba závisí od obsahu prvkov v kvapalných médiách. Vzhľadom na charakter vybraných prvkov (vysoká teplota tavenia a tým aj atomizácie) a charakter kvapalných médií, najmä výluhov, je optimalizácia pracovných podmienok metódy AAS kľúčová pre získanie relevantných analytických informácií. Experimentálnej časti práce bude predchádzať teoretické štúdium zamerané na získanie informácií o: charaktere vybraných kovov (fyzikálnych a chemických vlastnostiach), materiáloch vhodných pre ich sekundárne získavanie a analytických možnostiach ich stanovenia s užším zameraním na metódy AAS. Vzhľadom na výnimočné možnosti použitého spektrometra budú, optimalizované pracovné postupy/metodiky pre stanovenie obsahov V a Mo zohľadňujúce charakter týchto prvkov a kvapalného média, prínosom pre realizáciu analýz v rámci projektu „Chromic“. znalosť anglického jazyka, práca s internetom, manuálna  laboratórna zručnosť  
doc. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc. Metódy na znižovanie koncentrácie zinku v kaloch z hutníckej výroby Počas výroby surového železa vo vysokej peci a ocele v kyslíkovom konvertore vznikajú kaly obsahujúce určité množstvo zinku. Recyklácia týchto odpadov (vedľajších produktov) vyžaduje limitovaný obsah zinku. Z toho dôvodu je snaha znížiť obsah zinku či už vo vysokopecnom alebo oceliarenskom kale. Cieľom práce bude štúdium hydrometalurgického procesu znižovania obsahu zinku v alkalickom prostredí.   Výstupom diplomovej práce by mala byť charakterizácia vstupného materiálu ako aj  medziproduktov vznikajúcich pri procese alkalického lúhovania.   znalosť anglického jazyka, laboratórna zručnosť.
Ing. Tomáš Vindt, PhD. Hydrometalurgické spracovanie použitých prenosných alkalických batérií pomocou zásaditého lúhovania. Diplomová práca sa zaoberá možnosťami hydrometalurgického spracovania prenosných alkalických batérií. Predmetné batérie patria medzi primárne články, t.j. sú nenabíjateľné a po vybití sa stávajú odpadom. Obsahujú však zaujímavé množstvá Zn, ktorého obsah v aktívnej hmote predstavuje priemerne 20 %. Aktívna hmota alkalických batérií má zásaditý charakter (kvôli elektrolytu KOH) a z tohto dôvodu sa práve hydrometalurgické spracovanie pomocou zásaditých roztokov ponúka ako jedna z možných recyklačných metód za účelom získania Zn.  Cieľom DP je určenie optimálnych podmienok (koncentrácia lúhovacieho média, teplota, doba lúhovania, pomer K:P), pre dosiahnutie čo najvyššej výťažnosti Zn  do roztoku pomocou zásaditých činidiel (NaOH, (NH 4 ) 2 CO 3 ).     Vyhodnotenie účinnosti lúhovania Zn do roztoku z aktívnej hmoty alkalických batérií. znalosť anglického jazyka, práca s internetom, manuálna zručnosť pre práce v chemickom laboratóriu, zanietenosť pre štúdium odborných publikácií ohľadom predmetnej problematiky,

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT