Fond R. K. CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

Diplomové práce

Témy Ing. záverečných prác pre poslucháčov študijného programu SaRO v akademickom roku 2016/2017

Študijný odbor: ENVIRONMENTÁLNE INŽINIERSTVO (4.3.2.)
Študijný program: SPRACOVANIE A RECYKLÁCIA ODPADOV (1612 802)

Postup pri výbere témy záverečnej inžinierskej práce

  1. Študent si vyberie tému ZP o ktorú má záujem
  2. Osobne kontaktuje vedúceho ZP a prekonzultuje a dohodne spôsob riešenia ZP
  3. Po konzultáciách sa prihlási na tému ZP na sekretariáte ÚVT u Ing. Šebekovej
  4. Na jednu tému sa môžu prihlásiť aj viacerí záujemcovia - nezáleží na dátume prihlásenia
  5. Vedúci ZP si vyberie študenta (študentov)  na tému ZP na základe svojich kritérií
  6. Študenti, ktorí neuspeli následne absolvujú vyber ZP podľa bodov 1. až 5.
  7. V prípade, že si študent tému ZP nevyberie v termíne, bude mu táto pridelená vedúcim ústavu z voľných tém ZP
  8. V prípade, že si študent zvolí tému zadanú externou inštitúciou, musí výber odkonzultovať u vedúceho pracoviska
  9. Po absolvovaní bodov 1. až 8. si študent zapíše dohodnutú tému ZP v systéme MAIS
  10. Termín výberu ZP je stanovený na obdobie do 13.10.2016

I. ročník

ŠKOLITEĽ NÁZOV PRÁCE
ANOTÁCIA
prof. Ing. Andrea Miškufová, PhD. Možnosti získavania neželezných kovov recykláciou oceliarenských trosiek Forma práce: teoreticko-experimentálna práca
Požiadavky: znalosť anglického jazyka
Popis: Práca je zameraná na získavanie najnovších poznatkov a informácií ohľadne možnosti recyklácie trosiek a získavania najmä ťažkých neželezných kovov z týchto trosiek. Jedná sa najmä o kovy ako sú chróm, vanád a molybdén.. Po analýze literárneho prehľadu sa navrhnú metódy hydrometalurgického spracovania trosiek za účelom zisku vybraných kovov a preskúma sa termodynamické chovanie zvolených systémov (kov-kyselina). V rámci experimentálnej časti sa zvolené procesy odskúšajú v laboratórnom meradle.
prof. Ing. Andrea Miškufová, PhD. Príprava zlúčenín neodýmu spracovaním použitých Nd-Fe-B magnetov Forma práce: teoreticko-experimentálna práca
Požiadavky: znalosť anglického jazyka
Popis: Cieľom práce je testovať rôzne spôsoby prípravy a získavania čistých zlúčenín neodýmu spracovaním použitých magnetov z pevných diskov PC. Prvky vzácnych zemín sú v súčasnosti vysoko cenenou komoditou a ich recyklácia je napriek tomu na veľmi nízkej úrovni. V rámci teoretickej časti sa práca orientuje na štúdium odbornej literatúry v oblasti extrakčných metód PVZ z roztokov. Študent spracuje literárny prehľad všetkých dostupných metód získavania PVZ z roztokov vo výskume aj v priemyselnej praxi a navrhne vhodnú metódu pre zisk z reálnych výluhov.  V experimentálnej časti sa bude pozornosť zameriavať na štúdium  možností získavania PVZ  z roztokov pomocou zrážania a ďalších postupov.
prof. Ing. Andrea Miškufová, PhD. Možnosti využitia jemných podielov z drvenia hliníkového šrotu Forma práce: teoreticko-experimentálna práca, priama spolupráca s podnikom
Požiadavky: znalosť anglického jazyka
V súčasnosti sa na svetovej produkcii hliníka podieľa až jednou tretinou sekundárna výroba hliníka. Výroba hliníka z hliníkového šrotu prináša na jednej strane významné výhody v úspore energie a emisií CO2. Na druhej strane, sekundárny hliník - šrot, pochádzajúci z priemyslu alebo spotrebiteľskej sféry vyžaduje často fyzikálnu (mechanickú) úpravu pred samotným pretavením, čo je vysoko-energeticky náročný proces. Hliníkový šrot je chemicky a tvarovo (rozmerovo) rôznorodý a obsahuje často iné zložky a cudzorodé predmety ako sú plasty, papier, guma, drevo, sklo a pod. Preto je tento šrot potrebné upravovať v drvičoch a mlynoch a nežiaduce zložky následne separovať od hliníka. Pri drvení Al šrotu vznikajú jemné podiely hliníka s obsahom cudzorodých materiálov, ktoré vzhľadom na charakter a zloženie nie je možné pretavovať. Tento druh odpadu nemá v súčasnosti využitie a skládkuje sa, čím dochádza k stratám kovového hliníka v obehu. Cieľom práce je nájsť možné spôsoby spracovania alebo využitia tohto špecifického druhu hliníkového odpadu. Na základe dôkladnej analýzy dostupných informácií o spôsoboch spracovania a recyklácie tohto alebo podobných druhov odpadov sa následne navrhne vhodný spôsob spracovania alebo využitia daného odpadu. Navrhnutý proces sa odskúša v laboratórnom prípadne prevádzkovom meradle.
doc. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc. Charakteristika a spracovanie niklových rúd Forma práce: teoreticko-experimentálna práca
Požiadavky: znalosť anglického jazyka
Popis: Na základe vstupných analýz dodaných vzoriek niklových rúd navrhnúť spôsob ich spracovania s cieľom získania niklu. K dispozícii sú dve vzorky niklových rúd. Jedna vzorka je albánska ruda a druhá vzorka je ruda z Guatemaly (hmotnosť jednej poskytnutej vzorky cca 1,5 kg).
doc. Ing. Dušan Oráč, PhD. Možnosti recyklácie LED žiaroviek Forma práce: teoreticko -experimentálna práca
Požiadavky: znalosť anglického jazyka
V poslednom období sa v svetelnej technike
čoraz viac používajú LED žiarovky.  Keďže sa jedná o novú technológiu zobrazovania, po skončení ich životnosti sa stanú neprebádaným odpadom z pohľadu ich materiálového potenciálu neželezných kovov. Cieľom práce je na základe teoretického štúdia experimentálne vyskúšať možnosti recyklácie LED žiaroviek.
doc. Ing. Dušan Oráč, PhD. Možnosti spracovania odpadov vznikajúcich pri výrobe gália Forma práce: teoreticko -experimentálna práca, priama spolupráca s podnikom
Požiadavky: znalosť anglického jazyka
Popis:Cieľom práce bude teoretické štúdium možnosti spracovania odpadov na základe literárnej rešerše, termodynamické štúdium správania sa jednotlivých zložiek a navrhnutie postupu spracovania odpadov.
Ing. Zita Takáčová, PhD. Spracovanie výluhov po lúhovaní ušľachtilých kovov z elektroodpadu Forma práce: teoreticko -experimentálna práca
Požiadavky: znalosť anglického jazyka
Popis:Odpad OEEZ je významným zdrojom UK, perspektívne je najmä ich získavanie hydrometalurgickým postupom. Súčasťou hydrometalurgie je aj získavanie UK z výluhov. Na získavanie UK z roztokov možno použiť viaceré postupy a získať rôzne produkty. Cieľom práce je zmapovať používané postupy a experimentálne overiť vybranú postup.
Ing. Martina Laubertová, PhD. Využitie  mikrovlnného žiarenia pri hydrometalurgickom spracovaní  tuhých odpadov Forma práce: teoreticko -experimentálna práca
Požiadavky:  absolvovanie predmetu Metodológia vzorkovania,  znalosť anglického jazyka.
Popis: Cieľom práce je experimentálne overiť vplyv mikrovlnného žiarenia pri lúhovaní  vybraného druhu odpadu.  Bude sa sledovať vplyv lúhovacieho média, zrnitosť, výkon žiarenia a pod. na výťažnosť kovu do roztoku. 
Ing. Tomáš Vindt, PhD. Možnosti čistenia roztokov po lúhovaní úletov z elektrickej oblúkovej pece Forma práce: teoreticko-experimentálna
Požiadavky: znalosť anglického jazyka
Popis: Oceliarenské úlety z EOP (ako vedľajší produkt pri výrobe ocele), sú kategorizované ako nebezpečný odpad. Na druhej strane kvôli obsahu niektorých kovov (predovšetkým Zn), ich možno z materiálového hľadiska považovať za cennú druhotnú surovinu. Jednu z možností spracovania EOP úletov predstavuje hydrometalurgické spracovanie založené na lúhovaní úletov v kyslých alebo zásaditých médiách. Pri procesoch lúhovania prechádzajú do roztokov okrem záujmových kovov (napr. Zn) aj iné nežiadúce prvky (Cr, Mn, Fe, Cd, Cu, Pb a pod.). Získaný výluh je preto potrebné pred finálnym spracovaním podrobiť operáciám rafinácie za účelom odstránenia uvedených nečistôt resp. zníženia ich obsahu na akceptovateľnú úroveň.    Cieľom tejto diplomovej práce v teoretickej časti je popísať a charakterizovať najúčinnejšie a najmodernejšie metódy rafinácie roztokov po lúhovaní EOP úletov. Experimentálna časť práce bude zameraná na aplikáciu získaných poznatkov v laboratórnom meradle na reálnych výluhoch z lúhovania EOP úletov, za účelom získania čo najčistejších produktov na báze Zn a to konkrétne oxidu zinočnatého (ZnO) a síranu zinočnatého (ZnSO4).
Ing. Jana Pirošková, PhD. Spracovanie vrchného steru vznikajúceho v procese kusového žiarového zinkovania. Forma práce: teoreticko -experimentálna práca
Požiadavky: znalosť anglického jazyka.
Popis: Žiarové zinkovanie ponorom v oblasti povrchovej úpravy patrí k moderným trendom ochrany oceľových výrobkov. Hlavým produktom je zinkový povlak nachádzajúci sa na povrchu výrobkov. V samotnom procese zinkovania dochádza k tvorbe vedľajších produktov - odpadov. Medzi tieto odpady patrí aj vrchný ster vznikajúci na hladine zinkového kúpeľa. Ide o tuhý odpad, ktorý je charakteristický značným obsahom zinku. Práca sa zameriava na charakterizáciu a možnosťami spracovania vrchného steru vznikajúceho v samotnom procese žiarového zinkovania. Cieľom diplomovej práce bude analyzovať dodané odpady a experimentálne uskutočniť ich spracovanie.
Ing. Hedviga Horváthová, PhD. Štúdium vplyvu vybraných parametrov prípravy hydrotalcitov na jeho sorpčné vlastnosti Forma práce: teoreticko -experimentálna práca
Požiadavky: znalosť anglického jazyka
Popis: Cieľom práce je vyšpecifikovať najvhodnejšie podmienky prípravy sorbenta s ohľadom na dosiahnutie najlepších sorpčných vlastností pre konkrétny typ kvapalného odpadu. Diplomant bude testovať rôzne podmienky prípravy  sorbenta akými sú teplota syntézy, čas syntézy, teplota kalcinácie a pomer hlavných zložiek v hydrotalcite a iné. Následne pripravené produkty bude testovať na reálnej vzorke odpadovej vody za účelom zistenia sorpčných schopností daného sorbenta.
doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. Získavanie neželezných kovov z roztokov polykomponentných odpadov využitím cementácie a elektrolýzy Forma práce: teoreticko -experimentálna práca
Požiadavky: znalosť anglického jazyka
Popis: Spracovanie rešerše o spôsoboch získavania rôznych neželezných kovov z roztokov. Detailnejšie sa zamerať na možnosti cementácie, aktivovanej cementácie či elektrolýzy. V rámci experimentov, optimalizovať podmienky pre získavanie vybraného kovu (kovov) z roztokov s využitím cementácie, aktivovanej cementácie či elektrolýzy, s čo možno najvyššou účinnosťou.
RNDr. Vladislava Mičková, PhD. Stanovenie vybraných ukazovateľov v odpadových vodách zo spracovania oceliarenských úletov Typ práce: teoreticko-experimentálna
Požiadavky: angličtina, práca s internetom, manuálna – laboratórna zručnosť
 Popis: Odpadová voda z prvotného spracovania úletov z výroby ocele v EOP obsahuje vysoké množstvo iónov, ktoré zabraňujú jej opätovnému využitiu v rámci výrobného procesu (napr. Cl-, SO42-, Ca2+). Dôležitou informáciou je zistenie obsahov iónových zložiek po lúhovaní úletov, ako aj po ich odstraňovaní, pomocou sorpcie, z odpadovej vody. Diplomová práca bude zameraná na verifikáciu účinnosti odstraňovania týchto zložiek pomocou spektrofotometrickej metódy. 
doc. Ing. Dagmar Remeteiová, PhD. Analytická kontrola účinnosti hydrometalurgického spracovania odpadov s obsahom zinku Typ práce: teoreticko-experimentálna
Požiadavky: angličtina, práca s internetom, manuálna – laboratórna zručnosť
Popis: Pre spoľahlivé zistenie účinnosti lúhovania je nutné poznať nielen obsah záujmového prvku v pôvodnom materiály, ale aj v roztoku po lúhovaní, ktorého charakter závisí od použitého lúhovacieho činidla.  Na spoľahlivosť výsledkov obsahov Zn stanovených metódou AAS značne vplývajú vyššie obsahy Fe a Cu v analyzovanom roztoku, ktoré sú v odpadov vhodných pre recykláciu Zn častými sprievodnými prvkami.  Ďalšími problematickými miestami analýz býva vplyv prostredia, v ktorom sa Zn nachádza. Cieľom DP, po naštudovaní odbornej literatúry, bude vypracovanie metodík pre čo najspoľahlivejšie stanovenie obsahov Zn vo výluhoch rôzneho charakteru ako aj v roztokoch po rozklade vzoriek (vplyv prostredia a druhu odpadu)  metódou HR-CS AAS. 
doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD. Možnosti stanovenia amónnych iónov vo vodných roztokoch Forma práce: teoreticko-experimentálna
Požiadavky: angličtina, práca s internetom, manuálna – laboratórna zručnosť
Popis: Stanovenie obsahu NH4+ je dôležitou informáciou pri kontrole procesu hydrometalurgického spracovania odpadov s cieľom získania záujmových kovov. Použitie luhovacích činidiel na báze amónnych solí je časté, avšak amónne ióny sú pre ďalšie technologické postupy nežiaduce, preto je potrebné ich z prostredia odstrániť.  Cieľom DP bude navrhnúť a vypracovať metodiku pre stanovenie NH4+ v problematických prostrediach (silné zásadité pH, vysoká salinita roztokov, atď.). Pre tento účel bude použitý viacparametrový spektrofotometer.  
doc. RNDr. Mária Heželová, PhD. Elektrochemické postupy získavania zinku zo vzoriek výluhov. Forma práce: teoreticko -experimentálna práca
Požiadavky: znalosť anglického jazyka.
Popis: Študent vypracuje literárnu rešerš s prehľadom dostupných elektrochemických  metód získavania Zn  z roztokov vo výskume aj v priemysle a experimentálne otestuje vhodnú metódu pre získanie Zn zo vzoriek reálnych výluhov. Cieľom experimentálnej práce bude nájsť  vhodné podmienky pre dosiahnutie najvyššej účinnosti vzhľadom na pH, teplotu, prúdovú hustotu a zloženie zmesi.

II. ročník

ŠKOLITEĽ NÁZOV PRÁCE
ANOTÁCIA
prof. Ing. Andrea Miškufová, PhD. Kombinované metódy recyklácie hliníkových sterov z výroby hliníka Cieľom práce je preštudovať, experimentálne otestovať a určiť vhodné spôsoby na fyzikálnu a fyzikálno-chemickú úpravu a spracovanie odpadov z výroby hliníka – hliníkových sterov. Snahou je získať bohatý koncentrát na elementárny hliník a recyklované soli. V práci sa experimentálne odskúšajú rôzne spracovateľské zariadenia a rôzne podmienky spracovania. Snahou je poukázať na kritické aspekty, ktoré majú vplyv na celkovú efektivitu recyklácie hliníkových sterov.
prof. Ing. Andrea Miškufová, PhD. Návrh technologického postupu na hydrometalurgické spracovanie soľných trosiek Práca má prevažne teoretický charakter s možnosťou modelového experimentu a praxe v podniku. Je zameraná na prieskum trhu a získavanie informácií ohľadne recyklačných technológií na stery a iné priemyselné odpady podobného charakteru. Predmetom práce bude oboznámiť sa s používanými zariadeniami v procese hydrometalurgického spracovania surovín a jednotlivými procesmi recyklácie soľných trosiek. Cieľom je navrhnúť vhodný postup a navrhnúť zariadenia pre spracovateľskú linku pre daný druh odpadu. Práca vyžaduje skúsenosti s kresliacimi programami a jej súčasťou bude a tvorba návrhu s využitím simulačného softwaru.
prof. Ing. Andrea Miškufová, PhD. Nové postupy výroby horčíka a ich environmentálne aspekty Práca má teoretický charakter. Cieľom práce je preskúmať nové trendy a metódy výroby horčíka a jeho zliatin. Predmetom práce bude tiež pojednanie o najnovších aplikáciách kovového horčíka a súčasnom stave recyklácie horčíka. Snahou bude tiež zamerať sa na možné environmentálne vplyvy a aspekty jednotlivých výrob horčíka. Práca vyžaduje intenzívnu prácu s cudzojazyčnou literatúrou.
prof. Ing. Andrea Miškufová, PhD. Možnosti separácie a selektívneho získavania prvkov vzácnych zemín z roztokov Cieľom práce je testovať rôzne spôsoby získavania prvkov vzácnych zemín (PVZ) z roztokov. Práca môže mať teoretický alebo aj teoreticko-experimentálny charakter. V rámci teoretickej časti sa práca orientuje na štúdium odbornej literatúry v oblasti extrakčných a separačných metód PVZ z roztokov. Študent spracuje literárny prehľad všetkých dostupných metód získavania PVZ z roztokov vo výskume aj v priemyselnej praxi a navrhne vhodnú metódu pre zisk z reálnych výluhov alebo odpadových vôd. V experimentálnej časti sa bude pozornosť zameriavať na štúdium možností získavania PVZ z roztokov pomocou iónovej výmeny, resp. zrážania alebo ďalších postupov. Snahou je nájsť vhodné podmienky na oddelenie jednotlivých PVZ napríklad Y a Eu a ich následné získavanie v čistej forme.
doc. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc. Úlety z procesu žiarového zinkovania, ich charakterizácia a možné spôsoby spracovania. Pri procese žiarového zinkovania dochádza k vzniku úletov. Cieľom diplomovej práce bude analýza úletov pochádzajúcich zo zinkovni. Na základe realizácie experimentov bude navrhnutá možná schéma ich spracovania.
doc. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc. Hodnotenie spodných sterov vznikajúcich v zinkovniach. Vedľajším produktom žiarového zinkovania je vznik tvrdého zinku, ktorý vytvára spodný ster v zinkovacej vani. Podmienky zinkovania, ako je teplota kúpeľa, zloženie kúpeľa, spôsob odstraňovania ovplyvňuje aj zloženie a štruktúru sterov. Cieľom diplomovej práce bude mikroštruktúrne hodnotenie sterov pochádzajúcich z viacerých prevádzok v SR a ČR.
doc. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc. Termodynamické aspekty tvorby sterov pri žiarovom zinkovaní V procese žiarového zinkovania vznikajú izolované intermetalické častice (stery). Tvorba týchto fáz závisí hlavne od teploty kúpeľa a jeho chemického zloženia. Cieľom diplomovej práce budú termodynamické výpočty vplyvu teploty a koncentrácie hliníka na charakter tvorby častíc steru vznikajúcich pri procese žiarového zinkovania.
doc. Ing. Dušan Oráč, PhD. Možnosti spracovania kalu z pocínovania Cín predstavuje kov ktorý sa využíva aj na pocínovanie plechov pre potravinársky priemysel. Pri procese pocínovania vzniká kal s obsahom cínu, ktorý predstavuje cennú druhotnú surovinu kvôli vysokej cene cínu. Práca má experimentálny charakter a vyžaduje sa znalosť anglického jazyka. Cieľom práce je na základe teoretického štúdia experimentálne vyskúšať možnosti získania cínu z tohto kalu.
doc. Ing. Dušan Oráč, PhD. Možnosti spracovania kalu z flotácie rúd neželezných kovov Flotácia sa využíva pri úprave rúd neželezných kovov s cieľom získať koncentrát kovov, ktorý postupuje na ďalšie spracovanie. Odpadom pri flotácii je flotačný chvost, ktorý stále obsahuje isté percento kovov. Práca má experimentálny charakter a vyžaduje sa znalosť anglického jazyka. Cieľom práce je na základe teoretického štúdia experimentálne vyskúšať možnosti spracovania kalu po flotácii rúd neželezných kovov.
Ing. Tomáš Vindt, PhD. Možnosti spracovania kalu po výrobe síranu zinočnatého Pri výrobe síranu zinočnatého v spoločnosti Kovohuty a.s., Krompachy vzniká kal po lúhovaní v množstve približne 1300 ton ročne. Obsah niektorých ťažkých kovov (ako napr. Zn, Sn, Pb), určuje tento kal ako druhotnú surovinu spomínaných prvkov. Cieľom tejto diplomovej práce v teoretickej časti je popísať proces výroby v spoločnosti Kovohuty a.s., Krompachy so zameraním sa na vznik spomínaného kalu. V experimentálnej časti je úlohou overiť možnosti hydrometalurgického spracovania spomínaného kalu za účelom získavania Zn.
Ing. Tomáš Vindt, PhD. Možnosti využitia elektrodynamickej separácie pri recyklácií použitých prenosných Zn batérií Pri hydrometalurgickom spracovaní Zn batérií je veľmi dôležitý samotný krok predúpravy a to z dôvodu čo najefektívnejšieho uvoľnenia aktívnej hmoty, v ktorej má zinok vysoké zastúpenie, od oceľových, plastových a papierových častí. Cieľom diplomovej práce je posúdiť a experimentálne overiť možnosť elektrodynamickej separácie v kroku predúpravy použitých prenosných Zn batérií pred ich následným hydrometalurgickým spracovaním.
Ing. Tomáš Vindt, PhD. Možnosti získavania Zn a Mn z roztokov po kyslom lúhovaní aktívnej hmoty použitých prenosných batérií Súčasný laboratórny výskum sa v oblasti recyklácie použitých prenosných batérií zameriava hlavne na možnosti ich hydrometalurgického spracovania. Pri lúhovaní aktívnej hmoty použitých prenosných Zn batérií prechádzajú do roztoku v závislosti od použitého lúhovacieho média záujmové kovy najmäZn a Mn. Dôležitým krokom je ich spätné získavanie z výluhov. Cieľom diplomovej práce je experimentálne overiť možnosti získavania určených kovov z výluhov po kyslom lúhovaní aktívnej hmoty Zn batérií.
Ing. Jana Pirošková, PhD. Možnosti spracovania odpadov vznikajúcich pri výrobe medi z druhotných surovín. V súčasnej dobe sa vo svete vyrobí približne 20 mil. ton medi. Z celkového vyprodukovaného množstva medi sa približne jedna tretina, vyrobí z druhotných surovín. Pri tejto výrobe medi dochádza k tvorbe odpadov medi ako úlety a trosky. Tieto odpady predstavujú cenný zdroj kovov zinku, cínu, olovo. Cieľom práce je charakterizácia a možnosti spracovania úletov.
Ing. Jana Pirošková, PhD. Nakladanie opotrebovaných roztokov vznikajúcich z procesovpredbežnej úpravy v zinkovniach. V procese žiarového zinkovania sa oceľové výrobky pred procesom zinkovania podrobia predbežnej úprave. Hlavnou úlohou predbežnej úpravy je vyčistenie povrchu súčiastky od rôznych nečistôt, ktoré sa akumulujú v roztokoch. Časom dochádza ku kontaminácií týchto roztokov, pričom musia byť z predbežnej úpravy vyradené. Cieľom diplomovej práce bude charakterizácia a zmapovanie množstva vznikajúcich odpadov v danom procese s ohľadom na ich možné spracovanie.
Ing. Jana Pirošková, PhD. Regenerácia kyslých moriacich roztokov Žiarové zinkovanie je metalurgický proces, ktorého výsledkom je vznik zinkového povlaku. Zinkovanie pozostáva nielen z tvorby zinkového povlaku ale aj z predbežnej úpravy, ktorá pozostáva z viacerých krokov. Dôležitým krokom predbežnej úpravy je morenie v kyslých roztokoch využívajúcich väčšinou HCl. Hlavnou úlohou procesu morenia je vyčistenie povrchu súčiastky od hrdze, oxidov železa a iné, ktoré prechádzajú do roztoku, čím dochádza k jeho kontaminácií. Práca sa zameriava na charakterizáciu s možnosťami spracovania týchto odpadov. Cieľom diplomovej práce bude analyzovať dodané odpady a experimentálne uskutočniť ich spracovanie.
Ing. Zita Takáčová, PhD. Intenzifikácia kyslého lúhovania čiernej hmoty použitých lítiových akumulátorov Lúhovaním čiernej hmoty použitých lítiových akumulátorov v kyseline sírovej sa do výluhu prevedie kobalt a lítium. Práca sa zameriava na spôsoby selektívneho vylúhovania kobaltu. V práci sa navrhnú a experimentálne overia postupy, ktorými možno zvýšiť výťažnosť kobaltu do výluhu. Práca je teoreticko-experimentálneho charakteru, nutná znalosť cudzieho jazyka.
Ing. Zita Takáčová, PhD. Spracovanie výluhov po lúhovaní čiernej hmoty použitých lítiových akumulátorov Následným krokom po lúhovaní kovov je ich opätovné získavanie z roztoku a príprava konečných produktov. Pri lúhovaní čiernej hmoty použitých lítiových akumulátorov prechádza do výluhu kobalt, lítium prípadne ďalšie kovy, ktoré je následne potrebné získať. Práca sa zameriava na získavanie lítia a kobaltu z roztokov, má priniesť prehľad používaných spôsobov a na základe získaných poznatkov sa má navrhnúť a realizovať experimentálne štúdium. Práca je teoreticko-experimentálna, nutná znalosť anglického jazyka.
Ing. Zita Takáčová, PhD. Čistenie priemyselných odpadových vôd fyzikálno-chemickými a chemickými metódami Na čistenie odpadových vôd z priemyslu existuje viacero metód a spôsobov, ktorých výber závisí od ich zloženia, charakteru, prípadne iných faktorov. Práca sa má zamerať na fyzikálno-chemické a chemické metódy, má sa popísať podrobne princíp jednotlivých metód, ich použitie, výhody a nevýhody a pod. V práci sa má ďalej rozoberať problematika čistenia priemyselných odpadových vôd v praxi prostredníctvom technologických liniek, kde sa majú priblížiť používané postupy. V závere práce sa má navrhnúť a popísať ideová schéma spracovania vybranej odpadovej vody z priemyslu. Práca je teoretická, nutná znalosť anglického jazyka.
Ing. Martina Laubertová, PhD. Získavanie zlata z vyradených mobilných telefónov Mobilné telefóny obsahujú rôzne zužitkovateľné kovy ako zlato, meď, nikel a pod., ktoré sa môžu opätovne využiť a tiež zložky s obsahom nebezpečných látok kadmium, bróm, olovo. Cieľom práce je experimentálne overiť navrhnutý optimálny postup získavania Au z roztoku po druhom stupni lúhovania mobilných telefónov.
Ing. Martina Laubertová, PhD. Vplyv zrnitosti reprezentatívnej vzorky elektronického odpadu na presnosť chemickej analýzy Odpad z elektrických a elektronických zariadení každým rokom celosvetovo rastie. Tento druh odpadu je významný z hľadiska možného získavania neželezných kovov ako sú Au, Cu, Ag a pod. Nie je známy normovaný technický postup na vzorkovanie elektronického odpadu a to z dôvodu, že tento odpad je nový a veľmi heterogénny. Cieľom práceje na vybranom elektronickom odpade prakticky získať reprezentatívne vzorky rôznej zrnitosti a experimentálne vyskúšať vplyv zrnitosti na presnosť chemickej analýzy. Výsledky sa štatisticky vyhodnotia.
Ing. Martina Laubertová, PhD. Využitie mikrovlnného žiarenia pri hydrometalurgickom spracovaní tuhých odpadov Cieľom práce je experimentálne overiť vplyv mikrovlnného žiarenia pri lúhovaní vybraného druhu odpadu. Bude sa sledovať vplyv lúhovacieho média, zrnitosť, výkon žiarenia a pod. na výťažnosť kovu do roztoku.
Ing. Hedviga Horváthová,PhD. Spôsoby odstraňovanie aniónov kovov z rôznych typov odpadových vôd resp. roztokov Odpadové vody resp. roztoky s obsahom aniónov sú stále veľkým problémom vo svete. Diplomová práca je orientovaná na spracovanie odpadových vôd resp. roztokov vznikajúcich v rôznych odvetviach priemyslu so zameraním na odstraňovanie aniónov. Hlavných cieľom práce by mal byť súhrn komplexných poznatkov o metódach odstraňovania chloridov, síranov, uhličitanov, fosforičitanov a pod. z vôd, praktické príklady aplikácie metód na Slovensku aj vo svete. Okrem toho bude diplomant porovnať jednotlivé aspekty metód. Vyžaduje sa znalosť anglického jazyka. Téma práce sa odporúča najmä pre poslucháča externého štúdia. Práca má teoreticko – analytický charakter.
Ing. Hedviga Horváthová,PhD. Teoretické štúdium priemyselnej aplikácie sorpcie v prevádzke Technických možností prevedenia adsorpčných procesov v priemysle je nespočetne mnoho. Každý spôsob je pritom prispôsobený nielen požiadavkám firmy, zloženiu a množstvu odpadu, ale aj finančným možnostiam. Práca má byť zameraná na sumarizáciu poznatkov z tejto oblasti, ako aj na návrh prevedenia konkrétneho sorpčného systému na konkrétny typ kvapalného odpadu. Vyžaduje sa technické myslenie a znalosť anglického jazyka.
Ing. Hedviga Horváthová,PhD. Experimentálne štúdium spracovania konkrétneho typu kvapalného odpadu Spracovanie a recyklácia tuhého odpadu je takmer vždy spojená s produkciou kvapalného odpadu. Tento odpad si taktiež vyžaduje osobitnú pozornosť. Diplomová práca je zameraná na riešenie súčasného problému kvapalného odpadu vznikajúceho v procese recyklácie priemyselného odpadu. Práca má experimentálny charakter a vyžaduje znalosť anglického jazyka.
doc. Ing. Emília Sminčáková, PhD. Hydrometalurgické získavanie zinku zo salmiakového steru. Cieľom diplomovej práce bude experimentálne zistiť optimálny pomer tuhej a kvapalnej fázy, vplyv teploty a koncentrácie H2SO4 na výťažnosť zinku do roztoku. Tieto výsledky porovnať s výsledkami získanými pri lúhovaní vzorky salmiakového steru pri použití HCl.
doc. Ing. Emília Sminčáková, PhD. Hydrometalurgické spracovanie zlúčenín s obsahom As, Sb a Bi. Cieľom tejto diplomovej práce bude štúdium a literárna rešerš súčasného stavu hydrometalurgického spracovania zlúčenín s obsahom As, Sb a Bi. Zlúčeniny s obsahom uvedených prvkov sú rudy, koncentráty a odpady.
doc. RNDr. Mária Heželová, PhD. Využitie železného odpadového materiálu v remediačných postupoch Otestovanie podmienok pre účinné odstánenie arzénu z kontaminovaných podzemných vôd využitím železného šrotu, Fe- granúl, alebo iného Fe-odpadu, prípadne zmesí s obsahom Fe ako sanačných reaktívnych materiálov. Práca naväzuje na prebiehajúcu spoluprácu so spoločnosťou GeoSlovakia, s ktorou riešime pilotný projekt na konkrétnej lokalite SR.
doc. RNDr. Mária Heželová, PhD. Overenie použitia "screenprinted" elektród na elektrochemické stanovenie striebra Screenprinted elektródy predstavujú rýchle jednorázové elektrochemické senzory. Predmetom práce by bolo otestovanie podmienok stanovenia strieborných katiónov vo vodných roztokoch pomocou týchto senzorov, vzhľadom na pH, interferujúce ióny, reakčné prostredie a i.
doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. Aplikácia elektrochemických metód pri získavaní iónov neželezných kovov. Využitie impulznej metódy ako aktivátora cementácie neželezných kovov z vodných roztokov. Optimalizácia parametrov so zameraním na zvýšenie účinnosti procesu pri získavaní kadmia prípadne iných kovov (Ni, Co).
doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. Elektrochemické možnosti stanovenia platinových kovov. Aplikácia elektrochemických metód pri stanovení Pt, Pd a Ru v roztokoch za účelom vypracovania metodiky pre sledovanie týchto prvkov v životnom prostredí. Optimalizácia experimentálnych podmienok stanovenia na tuhých elektródach a mikroelektródach.
doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD. Stanovenie ťažkých neželezných kovov v gravitačnom prašnom spade (GPS) po rozklade metódou roztokovej analýzy. GPS predstavuje vzorku, v ktorej sa odráža aj priemyselná činnosť v danej oblasti a zároveň poukazuje na kvalitu ovzdušia, ako významnej súčasti ŽP. Cieľom DP bude teoretický naštudovať danú problematiku a následne navrhnúť a optimalizovať experimentálne podmienky a pracovný postup pre stanovenie vybraných ťažkých neželezných kovov v roztoku metódou ICP-OES v tomto type tuhej vzorky po jej rozklade.
doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD. Chemické možnosti sanácie pôd z okolia neriadených skládok odpadov. Neriadené skládky odpadov predstavujú potenciálny zdroj rôznych kontaminantov. Cieľom DP bude: - naštudovať a spracovať literárnu rešerš ako podklad pre teoretickú časť práce: - pôda a jej charakterizácia, odpady – nakladanie s odpadmi, - metódy sanácie; - v experimentálnej časti, na základe získaných informácií, navrhnúť a optimalizovať metodiku eliminácie obsahu (mokrou cestou) vybraných ťažkých kovov z pôd odobratých z okolia neriadených skládok a overiť jej účinnosť metódou AAS, resp. ICP-OES.
doc. Ing. Dagmar Remeteiová, PhD. Analytická kontrola účinnosti hydrometalurgického spracovania odpadov s obsahom kovov vzácnych zemín. Pre spoľahlivé zistenie účinnosti lúhovania je nutné poznať nielen obsah záujmového prvku v pôvodnom materiály, ale aj v roztoku po lúhovaní, ktorého charakter závisí od použitého lúhovacieho činidla. Cieľom DP bude, po naštudovaní odbornej literatúry, nájdenie vhodných experimentálnych podmienok pre stanovenie vybraných kovov vzácnych zemín vo výluhoch rôzneho charakteru (pH, druh odpadu) metódou HR-CS AAS.
doc. Ing. Dagmar Remeteiová, PhD. Využitie chemického lúhovania pri remediáciiodkalísk. Odkaliská predstavujú, vzhľadom na charakter a spôsob ukladania odpadu (hutníckeho a banského), významnú environmentálnu záťaž a zdroj ťažkých kovov (ŤK) v životnom prostredí (ŽP). Chemické lúhovanie je jednou z možností eliminácie obsahu ŤK v tuhých materiáloch. Cieľom DP bude, po naštudovaní a spracovaní odbornej literatúry, nájdenie vhodného postupu chemického lúhovania pre zníženie obsahu vybraných ŤK v sedimentoch odkalísk. Na overenie účinnosti bude aplikovaná metóda HR-CS AAS.
RNDr. Vladislava Mičková, PhD. Stanovenie ťažkých neželezných kovov v gravitačnom prašnom spade metódou priamej bezrozkladovej analýzy. Úroveň znečistenia ovzdušia možno posudzovať aj sledovaním obsahu ťažkých neželezných kovov (ŤNK) v gravitačnom prašnom spade. Súčasným trendom je stanovenie kontaminantov v tuhých vzorkách bez rozkladu, preto cieľom DP bude, po naštudovaní a spracovaní odbornej literatúry, navrhnúť a overiť vhodný spôsob úpravy tuhej vzorky a experimentálne parametre analytickej metódy ETV-ICP-OES pre stanovenie vybraných ŤNK.
RNDr. Vladislava Mičková, PhD. Využitie mikrovlnovej energie pri rozklade vybraného elektroodpadu. Rozklad ťažko rozložiteľného materiálu je možné zefektívniť aplikáciou mikrovlnového žiarenia. Cieľom DP bude navrhnúť a overiť podmienky mikrovlnovo podporovaného rozkladu vybraného druhu elektroodpadu. Účinnosť rozkladu bude overená stanovením obsahov vybraných prvkov spektrálnou metódou.
FECUPRAL s.r.o., Prešov Optimalizácia procesu recyklácie kalov z povrchovej úpravy materiálov Pri povrchovej úprave materiálov dochádza k tvorbe odpadových kalov. Tento materiál svojím chemickým a mineralogickým zložením predstavuje vhodnú druhotnú surovinu určenú na spracovanie v metalurgickom priemysle. Cieľom diplomovej práce je oboznámiť sa s procesom, ktorý reálne prebieha pri konkrétnych podmienkach, preštudovať chemické a mineralogické zloženie vstupu a výstupu, označeného ako produkt a navrhnúť optimálne podmienky procesu pre zvýšenie hodnoty produktu a zníženie ekonomických nákladov na proces.
FECUPRAL s.r.o., Prešov Návrh technológie na recykláciu kompozitného materiálu s cieľom získať predajný produkt. Vývin kompozitov predstavuje momentálne významný problém na trhu s odpadmi. V prvej časti práce sa bude analyzovať materiál a vykonajú sa vstupné testy na základe ktorých sa stanoví experimentálny postup s predpokladom tvorby tohto druhu odpadu na najbližších 10 rokov s logickým vyhodnotením. V experimentálnej časti navrhnúť proces, ktorým by bolo možné získať produkt- polymér a vedľajší produkt drevo, použiteľné v energetickom priemysle. V závere práce sa vyhodnotí aj ekonomické pozadie.
FECUPRAL s.r.o., Prešov Recyklácia zinku z kyslých moriacich roztokov Práca má teoreticko– experimentálny charakter a cieľom je navrhnúť proces spracovania kyslého moriaceho roztoku, ktorý vzniká v procese galvanizácie. Metóda je hydrometalurgické spracovanie kyslých moriacich roztokov s rafináciou zinku v poslednom stupni a získať zinkový koncentrát a kyselinu chlorovodíkovú.
Zlievarne KOVOT s.r.o., Námestovo Recyklačné metalurgické technológie neželezného kovovéhoodpadu medi a jej zliatin Cieľom práce je zvýšiť kvalitu a efektívnosť recyklácie zliatin kovového odpadu medi tavením s rafináciou a legovaním vkelímkových odporových peciach
Zlievarne KOVOT s.r.o., Námestovo Recyklačné metalurgické technológie neželezného kovovéhoodpadu cínu a jeho zliatin Cieľom práce je zvýšiť kvalitu a efektívnosť recyklácie zliatin kovového odpadu cínu tavením s rafináciou a legovaním vkelímkových odporových peciach
Zlievarne KOVOT s.r.o., Námestovo Recyklačné metalurgické technológie neželezného kovovéhoodpadu zinku a jeho zliatin Cieľom práce je zvýšiť kvalitu a efektívnosť recyklácie zliatin kovového odpadu zinku tavením s rafináciou a legovaním vkelímkových odporových peciach
Zlievarne KOVOT s.r.o., Námestovo Recyklačné metalurgické technológie neželezného kovovéhoodpadu hliníku a jeho zliatin Cieľom práce je zvýšiť kvalitu a efektívnosť recyklácie zliatin kovového odpadu hliníku tavením s rafináciou a legovaním vkelímkových odporových peciach

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2016
Správca webu ÚRT