CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

Diplomové práce

Témy Ing. záverečných prác pre poslucháčov študijného programu SaRO v akademickom roku 2017/2018

Študijný odbor: ENVIRONMENTÁLNE INŽINIERSTVO (4.3.2.)
Študijný program: SPRACOVANIE A RECYKLÁCIA ODPADOV (1612 802)

Postup pri výbere témy záverečnej inžinierskej práce

  1. Študent si vyberie tému ZP o ktorú má záujem
  2. Osobne kontaktuje vedúceho ZP a prekonzultuje a dohodne spôsob riešenia ZP
  3. Po konzultáciách sa prihlási na tému ZP na sekretariáte ÚRT u Ing. Šebekovej
  4. Na jednu tému sa môžu prihlásiť aj viacerí záujemcovia - nezáleží na dátume prihlásenia
  5. Vedúci ZP si vyberie študenta (študentov)  na tému ZP na základe svojich kritérií
  6. Študenti, ktorí neuspeli následne absolvujú vyber ZP podľa bodov 1. až 5.
  7. V prípade, že si študent tému ZP nevyberie v termíne, bude mu táto pridelená vedúcim ústavu z voľných tém ZP
  8. V prípade, že si študent zvolí tému zadanú externou inštitúciou, musí výber odkonzultovať u vedúceho pracoviska
  9. Po absolvovaní bodov 1. až 8. si študent zapíše dohodnutú tému ZP v systéme MAIS
  10. Termín výberu ZP je stanovený na obdobie do 28.9.2017

I. ročník

Témy vo formáte PDF
ŠKOLITEĽ NÁZOV PRÁCE
ANOTÁCIA
doc. RNDr. Mária Heželová, PhD. Elektrochemické postupy získavania zinku z výluhov úletov z oceliarenských elektrických oblúkových pecí Požiadavky: Nutná je dobrá znalosť anglického jazyka.
Popis: Študent vypracuje literárnu rešerš s prehľadom dostupných elektrochemických metód získavania Zn z roztokov vo výskume aj v priemysle. Experimentálne otestuje vhodnú metódu pre získanie Zn zo vzoriek výluhov po zásaditom lúhovaní EOP úletov. Cieľom experimentálnej práce bude nájsť vhodné podmienky pre dosiahnutie najvyššej účinnosti vzhľadom na zloženie roztoku elektrolytu a vyhodnotenie vplyvu interferujúcich prvkov na účinnosť elektrolýzy.
prof. Ing. Andrea Miškufová, PhD. Recyklácia soľných trosiek na využiteľné produkty Popis: Práca má teoreticko-experimentálny charakter s možnosťou praxe v podniku. Je zameraná na získavanie informácií ohľadne recyklačných technológií na trosky, stery a iné priemyselné odpady podobného charakteru. Cieľom práce bude navrhnúť a otestovať možné riešenia (vhodné postupy) spracovania soľných trosiek zo sekundárnej výroby hliníka a zisk užitočných produktov pre prax.
prof. Ing. Andrea Miškufová, PhD. Možnosti intenzifikácie hydrometalurgického získavania kovov z oceliarenskych trosiek Popis: Práca je zameraná na získavanie najnovších poznatkov a informácií ohľadne možnosti recyklácie ocieliarenskych trosiek a získavania najmä ťažkých neželezných kovov z týchto trosiek. Jedná sa najmä o kovy ako sú chróm, vanád, molybdén a niób. Pre zisk chrómu z trosky hydrometalurgickým spôsobom je potrebné často aplikovať aj intenzifikačné prostriedky, ako napr. ozón, mikrovlnné žiarenie, vysokofrekvenčné pole a pod. Po analýze literárneho prehľadu sa navrhnú metódy hydrometalurgického spracovania trosiek za účelom zisku vybraných kovov a preskúma sa termodynamické chovanie zvolených systémov (kov-zásada, kov-kyselina). V rámci experimentálnej časti sa zvolené procesy odskúšajú v laboratórnom meradle.
prof. Ing. Andrea Miškufová, PhD. Regenerácia odpadových vôd zo spracovania úletov z oceliarenských elektrických oblúkových pecí Popis: Práca je zameraná na získavanie najnovších poznatkov a informácií k procesom regenerácie odpadových vôd (OV) z hydrometalurgických prevádzok a recyklácii úletov z elektrickej oblúkovej pece. Prakticky bude téma orientovaná na odpadovú vodu z lúhovania EAF úletov a snahou bude nájsť a aplikovať vhodný spôsob čistenia OV (napr. sorpcia, elektrodialýza, reverzná osmóza, ultrafiltrácia) s cieľom dosiahnuť požadované limity na jej opätovné použitie v procese alebo vypúšťanie do recipientu.
doc. Ing. Dušan Oráč, PhD. Možnosti recyklácie LED žiaroviek Požiadavky: znalosť anglického jazyka
Popis: V poslednom období sa v svetelnej technike čoraz viac používajú LED žiarovky.  Keďže sa jedná o novú technológiu zobrazovania, po skončení ich životnosti sa stanú neprebádaným odpadom z pohľadu ich materiálového potenciálu neželezných kovov. Cieľom práce je na základe teoretického štúdia experimentálne vyskúšať možnosti recyklácie LED žiaroviek.
doc. Ing. Dušan Oráč, PhD. Získavanie cínu z roztoku elektrolýzou Požiadavky: znalosť anglického jazyka
Popis: Viac ako polovica cínu je využívaná pre elektrotechnické použitie a v poradí druhé najpočetnejšie využitie tohto hodnotného kovu je pre výrobu pocínovaných plechov. Hydrometalurgické spracovanie odpadu s obsahom cínu pozostáva z 3 stupňov a to z prevedenia kovu z odpadu do roztoku, rafinácie vzniknutých výluhov a z následného získavania kovu z roztoku. Cieľom tejto práce je dôkladné preštudovanie elektrochemických metód, aspektov ovplyvňujúcich proces elektrolýzy a nadobudnuté poznatky aplikovať pre experimenty získavania cínu elektrochemickými metódami z výluhov.
doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. Získavanie chrómu z roztokov pomocou elektrokoagulácie – optimalizácia procesu Požiadavky: znalosť anglického jazyka
Popis: Spracovanie rešerše o spôsoboch získavania chrómu z roztokov so zameraním sa na metódy využívajúce elektrický prúd (elektrolýza, elektrokoagulácia). V rešerši spracovať prehľad o odvetviach produkcie odpadov s obsahom Cr (III) a Cr(VI) s uvedením charakteristík daných odpadových vôd a koncentrácie Cr. V rámci experimentov sa zamerať na optimalizáciu parametrov elektrokoagulácie Cr v roztokov po lúhovaní vysokopecných trosiek za účelom dosiahnutia čo najvyššej účinnosti.
doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD. Vplyv úpravy materiálov na výsledky chemických analýz v procese ich hydrometalurgického spracovania Požiadavky: angličtina, práca s internetom, práca s odbornou literatúrou, manuálna – laboratórna zručnosť
Popis: Na základe doteraz získaných výsledkov je zrejmé, že typ, charakter, homogenita a stabilita pôvodnej vzorky, ako aj roztoku po jej úprave (lúhovanie, rozklad), prítomnosť sprievodných prvkov a potreba riedenia, významne ovplyvňujú výsledok chemickej analýzy. Práca bude preto zameraná na komplexné štatistické zhodnotenie vplyvu uvedených faktorov a aplikovanej identifikačnej metódy na celkový výsledok úpravníckeho procesu. Výstupom práce bude vytvorenie (návrh) postupu (pre vybraný, konkrétny typ vzorky), ktorý bude minimálne zaťažený chybami/neistotami spôsobenými uvedenými vplyvmi. V tomto zmysle má významnú výpovednú hodnotu aplikovať navrhnutý postup na jednom type vzorky s výberom prvkov na rôznych koncentračných úrovniach. Výber vzoriek bude realizovaný v súlade s potrebami aktuálne riešených projektov pracoviska.
doc. Ing. Dagmar Remeteiová, PhD. Analytická kontrola účinnosti hydrometalurgického spracovania úletov z EOP Požiadavky: angličtina, práca s internetom, manuálna – laboratórna zručnosť
Popis: Pre zhodnotenie účinnosti akéhokoľvek lúhovania je nutné poznať obsah záujmového prvku nielen v roztoku po lúhovaní, ktorého charakter závisí od použitého lúhovacieho činidla, ale aj v materiály použitom na lúhovanie. Problematickými miestami analýz potrebných k zhodnoteniu účinnosti lúhovania odpadov predstavujúcich potenciálnu druhotnú surovinu pre získavanie Zn je vplyv vyšších obsahov Fe a Cu (časté sprievodné prvky), nestabilita získaných výluhov, potreba riedenia roztokov pred analýzou, nehomogenita materiálu a pod. Konkrétnym výstupom práce, po naštudovaní problematiky z odbornej literatúry, bude postup zaťažujúci výsledky kontroly hydrometalurgického spracovania EOP úletu minimálnymi chybami/neistotami a zahŕňajúci: úpravu materiálu ako východiskovej vzorky pred rozkladom, spôsob riedenia a stanovenia obsahov Zn metódou FAAS v roztokoch po rozklade ako aj vo výluhoch po neutrálnom, zásaditom a kyslom lúhovaní úletov.
doc. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc. Príprava zliatin z odpadov zinku Popis: Cieľom navrhovanej témy je využiť odpady s vysokým obsahom zinku, ktoré pochádzajú z procesu zinkovania na prípravu niektorých typov zliatin. Uvažuje sa s prípravou mosadzí určených na odlievanie. Práca bude vyžadovať určitú experimentálnu zručnosť.

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT