CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

Inžiniersky študijný program - dvojročné štúdium

(Druhý stupeň vysokoškolského štúdia)

Študijný odbor: ENVIRONMENTÁLNE INŽINIERSTVO (4.3.2.)

Študijný program: SPRACOVANIE A RECYKLÁCIA ODPADOV (1612 802)

Cieľom študijného programu je vychovať absolventa odboru environmentálneho inžinierstva so širokými teoretickými znalosťami opierajúcimi sa o základy v oblasti chémie a ďalších prírodných vied.

Profil absolventa programu

Absolvent získa ucelené vzdelanie v odbore s orientáciou na spracovanie a recykláciu odpadov, nadobudne znalosti z teoretických základov technologických procesov spracovania odpadov, najmä v metalurgických a na ne nadväzujúcich alebo príbuzných oblastiach ľudskej činnosti a z teoretických základov vplyvu týchto procesov na životné prostredie. Orientuje sa v platnej slovenskej a európskej legislatíve z oblasti nakladania s odpadmi. Absolvent bude schopný nadobudnuté vedomosti využívať pri zbere, triedení a spracovaní odpadov. Jeho činnosť bude zameraná najmä na riešenie strategických cieľov Európskej únie v oblasti kritických surovín a kritických kovov pre EÚ. Absolvent má aj zručnosti v oblasti monitorovania životného prostredia, zberu, triedenia, a spracovania rôznych foriem odpadov, je schopný analyzovať vplyv odpadov na životné prostredie a kvalitu ľudského života. Absolvent II. stupňa je pripravený na štúdium študijného programu III. stupňa.

Uplatnenie absolventa programu

Absolvent sa uplatní vo všetkých oblastiach hutníckeho a iného priemyslu, v ktorom vznikajú odpady, s ktorými je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou ako technológ a riadiaci pracovník. Zároveň sa uplatňuje ako technológ, riadiaci pracovník a odborne spôsobilá osoba v recyklačných spoločnostiach a tiež v štátnej správe na oddelení životného prostredia. Svoje znalosti môže uplatniť aj v pedagogickej oblasti.

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT