CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

Doktorandské štúdium

Denná forma štúdia - 4 roky. Externá forma - 5 rokov

(Tretí stupeň vysokoškolského štúdia)

Dôležité dokumenty týkajúce sa PhD štúdia na TUKE

Študijný odbor: ENVIRONMENTÁLNE INŽINIERSTVO (4.3.2)

Študijný program: SPRACOVANIE A RECYKLÁCIA ODPADOV (1621 902

Profil absolventa programu:

Absolvent je pripravovaný pracovať ako vedecký a samostatný vedecký pracovník alebo vysokoškolský pedagóg s orientáciou na spracovanie a materiálovú recykláciu odpadov, so špeciálnym zreteľom na kovové a kovonosné odpady. Je schopný riešiť aplikácie fyzikálno-mechanickej úpravy, prípravy vsádzky, metódy a postupy pyrometalurgického, hydrometalurgického, elektrometalurgického, prípadne kombinovaného spôsobu spracovania odpadov s cieľom finalizácie do výsledného produktu. Jeho činnosť je zameraná najmä na riešenie strategických cieľov Európskej únie v oblasti kritických surovín a kritických kovov pre EÚ. Vo svojej práci navrhuje nové prístupy a postupy, resp. modifikáciu existujúcich, na základe vlastného skúmania zákonitostí procesov pri zohľadňovaní poznania vedeckých základov najmodernejších trendov vo svete, v súlade s legislatívnymi a environmentálnymi požiadavkami.

Uplatnenie absolventa programu:

Absolvent je pripravovaný pracovať vo vedeckých a vedecko-výskumných pracovných pozíciách vo výskumných a vývojových oddeleniach priemyselných podnikov a univerzít, ako aj vysokoškolskí pedagógovia v oblasti spracovania a recyklácie priemyselných a komunálnych odpadov a v príbuzných oblastiach.

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT