CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

Bakalárske práce

Témy Bc. záverečných prác pre poslucháčov študijného programu Spracovanie a recyklácia odpadov v akademickom roku 2017/2018.

Postup pri výbere témy záverečnej bakalárskej práce

  1. Študent si vyberie tému ZP, o ktorú má záujem.
  2. Osobne kontaktuje vedúceho ZP a prekonzultuje a dohodne spôsob riešenia ZP.
  3. Po konzultáciách sa prihlási na tému ZP na sekretariáte ÚRT u Ing. Šebekovej.
  4. Na jednu tému sa môžu prihlásiť aj viacerí záujemcovia - nezáleží na dátume prihlásenia.
  5. Vedúci ZP si vyberie študenta (študentov)  na tému ZP na základe svojich kritérií a zadá tému do MAISu, kde priamo priradí vybraného študenta.
  6. Študenti, ktorí neuspeli, následne absolvujú vyber ZP podľa bodov 1. až 5.
  7. V prípade, že si študent tému ZP nevyberie v termíne, bude mu táto pridelená riaditeľom ústavu z voľných tém ZP.

Termíny:
Zverejnenie tém: najneskôr do 01.06.2018
Výber témy a zapísanie študenta do MAISu: do 30.6.2018

témy vo formáte PDF

Vedúci ZP Názov práce Anotácia Požadovaný výstup Požiadavky
doc. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc. Superzliatiny a ich recyklácia Superzliatiny sa vyznačujú vysokou teplotou tavenia, vynikajúcou odolnosťou voči tečeniu a odolnosťou voči korózii. Používajú sa predovšetkým na súčiastky plynových a parných turbín (lopatky, disky, rotory, atď.) Existuje rad superzliatin s rozličným zložením a použitím. Recyklácia superzliatin je vzhľadom na ich charakter náročná. Dostupných je niekoľko recyklačných procesov. Bakalárska práca bude zameraná na charakterizáciu superzliatin, ich použitie a opis recyklačných postupov. Cieľom Bc bude vypracovať schematický vývojový diagram pre spracovanie superzliatin v procese recyklácie. Znalosť anglického jazyka
Ing. Martina Laubertová, PhD. Prehľad metód fyzikálno-chemického spracovania tuhých odpadov so zameraním sa na stabilizáciu a solidifikáciu a ich aplikácie v praxi. Cieľom práce bude charakterizovať tuhé odpady ako sú: troska alebo popol so spaľovacích procesov, priemyselné kaly, zvyšky z chemických procesov a pod.. Analyzovať environmentálne záťaže s uvedenými typmi odpadov na Slovensku. Popísať princíp stabilizácie a solidifikácie a ich aplikáciu na vybrané odpady. Výsledkom práce bude zhodnotenie vybraných fyzikálno- chemických metód spracovania tuhých odpadov, so zameraním na charakter odpadu, popísanie ich výhod resp. nevýhod, popísanie faktorov ovplyvňujúcich procesy a aplikácia procesov v praxi. Znalosť anglického jazyka
Ing. Jana Pirošková, PhD. Možnosti spracovania zinkových úletov (prachov) vznikajúcich v procese kusového žiarového zinkovania. Cieľom bakalárskej práce bude zmapovať a určiť celkové množstvo produkcie uvedeného odpadu na SR respektíve v blízkych štátoch EU. Následne uskutočniť literárny prehľad spracovania týchto odpadov. Práca sa bude zameriavať na charakterizáciu možných metód spracovania uvedeného odpadu a návrhu možnej optimálnej schémy spracovania. Znalosť anglického jazyka Práca s PC
Ing. Tomáš Vindt, PhD. Možnosti recyklácie vybraných akumulátorov z hybridov, plug-in hybridov a elektromobilov. Bakalárska práca charakterizuje historický vývoj a používanie vybraných akumulátorov v hybridoch, plug-in hybridoch a elektromobiloch. Informuje o jednotlivých typoch akumulátorov, o ich základnom zložení a princípe fungovania. Prináša ucelený prehľad odborných publikácií zaoberajúcich sa výskumom metód recyklácie predmetných akumulátorov a tiež informuje o ich prípadnej implementácií do praxe. V záverečnej časti, na základe štúdia vedeckých prác, schematicky znázorňuje postup ich možnej recyklácie. Schematické znázornenie možného postupu recyklácie akumulátorov z elektromobilov Znalosť anglického jazyka, práca s internetom, zanietenosť pre štúdium odborných publikácií ohľadom predmetnej problematiky,
Ing. Hedviga Horváthová,PhD. Využitie elektrodialýzy pri čistení odpadových vôd z priemyslu Elektrodialýza je memránová metóda čistenia odpadových vôd, ktorá využíva pôsobenie elektrického prúdu. Cieľom práce je sumarizovať informácie o elektrodialýze a jej využití pri regenerácii priemyselných odpadových vôd s obsahom ťažkých kovov (napr. z galvanického pokovovania). Práca s cudzojazyčnou odbornou a vedeckou literatúrou.
RNDr. Vladislava Mičková, PhD. Kovonosný potenciál tlačidlového a dotykového mobilného telefónu. Dotykové mobilné telefóny predstavujú nový materiál v rámci OEEZ. Cieľom práce bude porovnať, aké kovy je možné získať z tlačidlového a dotykového mobilného telefónu a tiež posúdiť ich význam ako druhotnej suroviny. Zhodnotenie využiteľnosti oboch typov mobilných telefónov ako druhotnej suroviny. Znalosť anglického jazyka,
práca s internetom
RNDr. Silvia Demčáková, PhD. Spracovanie a úprava rádioaktívneho odpadu v SR Nakladanie s rádioaktívnym odpadom sa často spomína ako jeden z najdôležitejších problémov jadrovej energie. Cieľom bakalárskej práce bude charakterizovať metódy spracovania a úpravy rádioaktívneho odpadu v SR v súlade s platnou legislatívou a opísať ich aplikáciu v praxi. Teoretický prehľad o danej problematike, ktorý bude zahŕňať rozdelenie rádioaktívneho odpadu, charakteristiku a opis používaných metód spracovania a úpravy v súlade s platnou legislatívou – využitie v praxi v SR, návrh na prepracovanie a recykláciu vyhoreného jadrového paliva na základe dostupných informácií. Znalosť anglického jazyka, práca s internetom, práca s odbornou literatúrou.
Ing. Dušan Klein Odpady vznikajúce pri výrobe medi v kroku koncentračného tavenia a možnosti ich spracovania Cieľom práce je popísať odpady vznikajúce v danom kroku pyrometalurgickej výroby medi. Preštudovať obsah kovov v týchto odpadoch, preštudovať metódy, pomocou ktorých by bolo možné selektívne získať kovy a navrhnúť ich následnú aplikáciu. Literárny prehľad a schematické znázornenie možností spracovania odpadov vznikajúcich vo vybranom kroku pyrometalurgickej výroby medi. Znalosť anglického jazyka, práca s internetom, práca s cudzojazyčnou odbornou a vedeckou literatúrou.
Ing. Patrik Kuruc Využitie trosiek z výroby ocele a ferozliatin v stavebníctve Práca sa zaoberá možnostiami využitia trosiek v stavebníctve. Jedná sa o recykláciu trosiek z výroby ocele a zliatin železa. Primárnym cieľom je preskúmať vlastnosti dostupných trosiek a zhodnotenie využiteľnosti týchto trosiek ako náhrady za pojivá. Práca má potenciál na experimentálne pokračovanie v inžinierskom štúdiu. Analýza vlastností trosiek pre účely stavebníctva, schématický návrh úpravy materiálu pre dosiahnutie požadovaných vlastností Znalosť anglického jazyka, práca s internetom
Ing. Patrik Kuruc Zásoby, výroba, použitie vanádu. Cieľom práce je charakterizovať vanád, jeho vlastnosti, použitie a výskyt v odpadoch. Opísať technológiu výroby vanádu z primárnych surovín a analyzovať sekundárne zdroje vanádu. Prehľad možností získavania vanádu z druhotných surovín. Porovnanie environmentálnych aspektov a vplyvov výroby vanádu zprimárych a sekundárnych surovín Znalosť anglického jazyka, práca s internetom
Ing. Jakub Klimko Elektrochemické metódy rafinácie použitých moriacich roztokov z procesu kusového žiarového zinkovania. Cieľom práce je popísať elektrochemické možnosti rafinácie použitých moriacich roztokov s cieľom získavania zinku. V práci majú byť popísané jednotlivé postupy, princíp činnosti, podmienky a praktické využitie jednotlivých elektrochemických metód. Výsledkom bude prehľad elektrochemických metód použiteľných pre rafináciu roztokov po spracovaní odpadov a návrh podmienok elektrochemického procesu spracovania použitých moriacich roztokov v podobe blokovej schémy. Nutná znalosť anglického jazyka, práca s internetom
Ing. Jakub Klimko Využitie mechanicko-fyzikálnej predúpravy v procese spracovania vybraných použitých prenosných batérií a akumulátorov Cieľom práce je analyzovať súčasný stav spracovania použitých prenosných batérií a akumulátorov, vytvoriť prehľad existujúcich technológií mechanicko-fyzikálneho spracovania a experimentálne overiť možnosti predúpravy použitých prenosných batérií a akumulátorov s cieľom získavania medziproduktov pre ich materiálovú recykláciu. Analýza súčasného stavu nakladania s použitými prenosnými batériami a akumulátormi. Vyhodnotenie jednotlivých metód mechanicko-fyzikálnej predúpravy a vytvorenie koncepčného návrhu spracovania jednotlivých typov batérií a akumulátorov v podobe blokovej schémy. Nutná znalosť anglického jazyka, práca s internetom
Ing. Ivana Urban-Kobialková Charakterizácia odpadov vznikajúcich v procese pocínovania Proces pocínovania je jedným zo spôsobov ochrany oceľových plechov. Na pocínovanie sa spotrebuje približne 15% z celkovej produkcie cínu. Cieľom práce bude charakterizovať procesy pocínovania a odpady vznikajúce v týchto procesoch. Záverom bude bloková schéma pocínovania, zobrazená so vstupmi, ktoré do procesu vstupujú a odpady, ktoré v procese vznikajú. Znalosť anglického jazyka Práca s PC, internet

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT