Fond R. K. CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

Bakalárske práce

Témy Bc. záverečných prác pre poslucháčov študijného programu Spracovanie a recyklácia odpadov v akademickom roku 2017/2018.

Postup pri výbere témy záverečnej bakalárskej práce

  1. Študent si vyberie tému ZP, o ktorú má záujem.
  2. Osobne kontaktuje vedúceho ZP a prekonzultuje a dohodne spôsob riešenia ZP.
  3. Po konzultáciách sa prihlási na tému ZP na sekretariáte ÚRT u Ing. Šebekovej.
  4. Na jednu tému sa môžu prihlásiť aj viacerí záujemcovia - nezáleží na dátume prihlásenia.
  5. Vedúci ZP si vyberie študenta (študentov)  na tému ZP na základe svojich kritérií a zadá tému do MAISu, kde priamo priradí vybraného študenta.
  6. Študenti, ktorí neuspeli, následne absolvujú vyber ZP podľa bodov 1. až 5.
  7. V prípade, že si študent tému ZP nevyberie v termíne, bude mu táto pridelená riaditeľom ústavu z voľných tém ZP.

Termíny:
Zverejnenie tém: najneskôr do 01.06.2017
Výber témy a zapísanie študenta do MAISu: do 30.6.2017

témy vo formáte PDF

Vedúci ZP Názov práce Anotácia Požadovaný výstup Požiadavky
Ing. Martina Laubertová, PhD.  Prehľad problematiky spracovania odpadov s obsahom Pb.  Cieľom práce bude analyzovať súčasný stav problematiky nakladania s odpadmi s obsahom olova. Teoreticky preskúmať možné metódy získavania, zneškodňovania alebo odstraňovania Pb z týchto odpadov v  súčasnosti. Zhodnotenie prehľadu svetových spoločnosti recyklujúcich odpady s obsahom olova.
Po preštudovaní odborných publikácií bude navrhnutá teoretická bloková schéma  spracovania odpadov s obsahom Pb s využitím simulačného softvéru HSCChemistry 7.1
Znalosť anglického jazyka.
Výstupom bude prehľadová publikácia uverejnená v odbornom časopise.
Ing. Jana Pirošková, PhD. Možnosti spracovania úletov s obsahom zinku vznikajúcich v procese kusového žiarového zinkovania. Práca bude zameraná na zmapovanie celkovej produkcie úletu na území SR a vo svete. Bakalárska práca sa bude zameriavať na proces vzniku uvedeného odpadu a jeho charakteristiku. Hlavným cieľom práce bude literárna rešerš zameraná na spracovanie uvedeného odpadu. Prehľadová tabuľka spracovania úletov s obsahom zinku a navrhnutá ideová bloková schéma spracovania s jej odôvodnením. Znalosť anglického jazyka, práca s PC v rámci databáz odbornej literatúry
RNDr. Vladislava Mičková, PhD. Elektroodpad ako surovinový zdroj vzácnych kovov. Elektroodpad je považovaný za významný zdroj rôznych kovov. Cieľom práce bude na základe preštudovanej literatúry spracovať prehľad postupov získavania vzácnych kovov (Pd, Pt, Ag a Au) z tejto druhotnej suroviny. Prehľad o postupoch a kritické zhodnotenie súčasného stavu získavania vzácnych kovov z elektroodpadu a jeho perspektívy. Znalosť anglického jazyka,
práca s internetom
prof. Ing. Tomáš Havlik, DrSc. Príčiny a analýza nezáujmu o štúdium na HF TUKE Záujem o štúdium na vysokých školách technického typu sa všeobecne v posledných rokoch dramaticky znížil, pričom sa záujem o štúdium na HFTUKE a teda aj na ÚRT dostal do podkritických čísiel. Témou Bc. práce je analyzovať tento stav, odhaliť príčiny a navrhnúť riešenia na zvýšenie záujmu o štúdium. Analýza súčasného stavu, jeho príčiny. Koncepčné návrhy na riešenia Schopnosť realizovať a vyhodnotiť anketu na vedeckom základe. Spracovať dostupné údaje v oblasti vysokého školstva
Ing. Hedviga Horváthová,PhD. Aplikácia membránových technológií pri čistení odpadových vôd pochádzajúcich z priemyselnej sféry Priemyselné odpadové vody obsahujú  rôzne koncentrácie viacerých iónov.
Veľmi efektívnymi a v praxi aplikovanými metódami pri ich čistení sú najmä reverzná osmóza a nanofiltrácia.
Popis membránových metód/technológií aplikovaných pri čistení priemyselných odpadových vôd so zameraním sa na vstupné podmienky a zloženie priemyselnej odpadovej vody, faktory ovplyvňujúce proces a výhody resp. nevýhody daných metód,  aplikáciu v praxi. Práca s cudzojazyčnou odbornou a vedeckou literatúrou.
Ing. Tomáš Vindt, PhD. Možnosti recyklácie LED svetelnej techniky Bakalárska práca charakterizuje historický vývoj a používanie LED svetelnej techniky, informuje o jej základnom zložení a princípe fungovania. Prináša ucelený prehľad odborných publikácií zaoberajúcich sa výskumom metód recyklácie použitej LED svetelnej techniky a tiež informuje o ich prípadnej implementácií  do praxe. V záverečnej časti, na základe štúdia vedeckých prác,  schematicky znázorňuje postup recyklácie LED svetelnej techniky. Schematické znázornenie možného postupu recyklácie LED svetelnej techniky v podmienkach SR. Znalosť anglického jazyka, práca s internetom, zanietenosť pre štúdium odborných publikácií ohľadom predmetnej problematiky.
Ing. Katarína Blašková Zásoby a výroba kovov ľahkej platinovej skupiny a možnosti ich recyklácie z odpadov Cieľom bakalárskej práce je charakterizovať ľahké kovy platinovej skupiny(Ru, Rh, Pd)|, popísať ich zásoby, výskyt, spôsob výroby a možnosti ich recyklácie z odpadov. Ideová schéma spracovania odpadov z vybraných kovov Znalosť anglického jazyka, práca s internetom
Ing. Jakub Klimko Elektrochemické metódy rafinácie použitých moriacich roztokov z procesu kusového žiarového zinkovania. Práca pojednáva možnosti rafinácie použitých moriacich roztokov a ich prípravu pre získavanie zinku. V práci budú popísané jednotlivé postupy, princíp činnosti, podmienky a praktické využitie jednotlivých elektrochemických metód. Práca má potenciál na pokračovanie experimentálnou časťou v inžinierskom štúdiu. Výsledkom bude prehľad elektrochemických metód použiteľných pre rafináciu roztokov po spracovaní odpadov a návrh podmienok elektrochemického procesu spracovania použitých moriacich roztokov v podobe blokovej a ideovej schémy s odôvodnením jej funkcionality, ekonomických a environmentálnych aspektov. Znalosť anglického jazyka, práca s internetom, základy elektrotechniky
Ing. Patrik Kuruc Metódy získavania ťažkých neželezných kovov z roztokov. Cieľom práce je opísať jednotlivé postupy získavania vybraných ťažkých neželezných kovov z roztokov. Preštudovať  podmienky, výhody a aplikovateľnosť metód na získavanie kovov z konkrétnych roztokov vznikajúcich pri spracovaní odpadov. Prehľadová tabuľka, ideová schéma spracovania roztokov s obsahom ťažkých neželezných kovov. Znalosť anglického jazyka, práca s internetom
Ing. Patrik Kuruc Zásoby, výroba, použitie chrómu. Cieľom práce je charakterizovať chróm, jeho vlastnosti, použitie a výskyt v odpadoch. Preštudovať najmä výskyt chrómu vo vedľajších produktoch priemyselnej výroby. Prehľad možností získavania chrómu z druhotných surovín Znalosť anglického jazyka, práca s internetom
Ing. Ján Jaščišák Recyklácia vyradených dosiek plošných spojov Vyradené dosky plošných spojov sú významnou druhotnou surovinou z hľadiska obsahu kovov, no ich spracovanie je spojené s viacerými problémami. Cieľom práce je popísať a charakterizovať vyradené dosky plošných spojov, podrobne rozobrať problémy spojené so spracovaním a recykláciou. Literárny prehľad odborných publikácií na tému charakteristiky a možností spracovania vyradených dosiek plošných spojov, jeho analýza a koncepčný návrh riešení recyklácie vyradených dosiek plošných spojov Znalosť anglického jazyka, práca s internetom

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2016
Správca webu ÚRT