CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY (3-ročné)

(Prvý stupeň vysokoškolského štúdia)

Študijný odbor: ENVIRONMENTÁLNE INŽINIERSTVO (4.3.2.)

Študijný program: SPRACOVANIE A RECYKLÁCIA ODPADOV (1612 702)

Profil absolventa programu

Absolvent je pripravovaný využívať nadobudnuté vedomosti v oblasti spracovania a recyklácie odpadov pri zbere odpadov, triedení a nakladaní s odpadmi. Absolvent ovláda klasifikáciu odpadov, legislatívu v odpadovom hospodárstve a základné postupy zhodnocovania a zneškodňovania odpadov, vrátane úpravy odpadov pred spracovaním. Absolvent je pripravený najmä na riešenie strategických cieľov Európskej únie v oblasti kritických surovín a kritických kovov pre EÚ. Zároveň má zručnosti v oblasti monitorovania životného prostredia a dokáže analyzovať vplyv odpadov na životné prostredie a kvalitu ľudského života. Absolvent I. stupňa je pripravený na štúdium študijného programu II. stupňa.

Uplatnenie absolventa programu

Absolvent sa uplatní vo všetkých oblastiach hutníckeho a iného priemyslu, v ktorom vznikajú odpady, s ktorými je potrebné nakladať v súlade s platnou slovenskou a európskou legislatívou. Tiež sa môže uplatniť v štátnej správe na oddelení životného prostredia, štatistických oddeleniach a monitorovacích staniciach a v súkromných inštitúciách zaoberajúcich sa spracovaním a recykláciou odpadov.

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT